A kultúra tehetséget igényel, viszont a kultúra támogatása szigorúságot és pragmatizmust. A Szabad Emberek Pártja egy új szabályzatot és egy helyi tanácsi határozat-tervezetet készített elő a kultúrális nemkormányzati szervezetek támogatására. Ezt, a nemkormányzati szervezetek részéről érkezett észrevételek nyomán, melyek a jelenlegi szabályozás számos működésképtelen elemére vonatkoztak. Az önkormányzat kofinanszírozása túl alacsony volt, a költségek elszámolása hiányosan történt és nagyon későn, és a támogatás összege nem volt világosan meghatározva. A szabályzat és a határozat-tervezet úgy van előkészitve, hogy azt a helyi tanácsosok akár holnap megszavazhatnák, az önkormányzat bármiféle erőfeszitése nélkül.

Fájl letöltése

Expunere de motive
cu privire la adoptarea Hotărârii de Consiliu Local Regulamentul-cadru
privind finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

I. De ce se impune adoptarea unui Regulament-cadru privind finanțarea nerambursabilă în dmeniul cultural?

A. În situația actuală se poate constata cu ușurință că finanțarea diferitelor entități, de către autoritățile publice locale constituie poate acțiunea principală și, oricum, majoră prin care acestea contribuie la dezvoltarea socială, culturală, artistică și sportivă a comunităților locale a căror interese le gestionează. Ca urmare, finanțarea entităților respective trebuie să se realizeaze într-o manieră cadru, de natură să asigure legalitatea finanțărilor, accesibilitatea cu ușurință a fondurilor de către potențialii destinatari și evaluarea corectă a impactului activității finanțate la dezvoltarea comunității

B. Cadrul legislativ actual este relativ alambicat, deoarece finanțările activităților se realizează pe numeroase paliere, atât în ceea ce privește tipologia destinatarilor, sursele de finanțare, natura activităților finanțate precum și tipologia finanțării. Datorită acestui aspect, în pofida existenței unor structuri administrative centrale și locale cu atribuții fie de consultanță fie de analiză și monitorizare a finanțărilor, maniera de receptare a posibilităților de finanțare este cu siguranță deficitară și punctiformă ceea ce are ca rezultat general o „direcționare” haotică a finanțărilor laolaltă cu un impact slab în dezvoltarea comunității, departe de posibilitatea unei măsurări cu impact hotărâtor asupra liniilor strategice de dezvoltare a comunității. Din acest punct de vedere, se impune în primul rând adoptarea unui cadru legislativ coerent atât la nivel central cât și la nivel local, întemeiat pe principii riguroase și sănătoase, care să permită și să creeze în primul rând un interes și o conexiune reală între administrație și actorii comunităților locale

C. La nivelul comunității locale din raza teritorială a municipiului Târgu-Mureș, există numeroase autorități administrative care finanțează entități în diverse forme activități ce se circumscriu unor obiective strategice sau în afara acestora, fără a exista o corelare managerială eficientă între acestea nici în privința obiectivelor nici în privința informării asupra surselor de finanțare. Această deficiență accentuează caracterul haotic sau cel puțin dezordonat al manierei de acțiune în scopul dezvoltării comunității locale. Din acest punct de vedere, se impune stabilirea modalității concrete de colectare a informațiilor privind finanțarea și de realizare a publicității acestora într-o formulă coerentă, accesibilă, previzibilă și legală.

D. La nivelul comunității locale din raza teritorială a municipiului Târgu-Mureș, putem constata o serie de deficiențe și inadvertențe atât în ceea ce privește informarea cu privire la finanțări, precum și în ceea ce privește modalitatea generală de finanțare, pornind în principal de la anunțarea finanțărilor, termenele de depunere ale acestora, entitățile beneficiare de finanțare, modalitatea de evaluare a acordării finanțărilor, monitorizarea implementării proiectelor și măsurarea impactului.
Astfel, urmărind obținerea de informații de pe pagina web a municipiului Târgu-mureș http://www.tirgumures.ro putem observa că la rubrica hotărâri ale consiliului local nu apare absolut nici o hotărâre prin care să se stabilească voința acestui organ al municipiului, prin care să se hotărască lansarea vreunui concurs de proiecte sau a vreunui program de finanțare, cu toate că orice acțiune a municipiului trebuie să se întemeieze pe legalitate, astfel că la baza oricărui concurs de proiecte sau lansării oricărui program de finanțare trebuie să stea un act administrativ care să confere securitate juridică și efecte juridice acțiunii respective. O asemenea carență, are drept consecințe: lipsa de răspundere managerială și executivă a autorităților administrative implicate în aceste demersuri; posibilitatea evitării oricărei dezbateri publice pe marginea acțiunii de lansare de concurs de proiecte sau finanțări de programe, implicit, scăderea gradului de informare a entităților comunității locale cu privire la acțiunile ce urmază să fie derulate; creearea premiselor pentru creșterea corupției în principal sub forma traficului de influență, datorită existenței unui context de lansare a concursurilor de proiecte sau lansării de programe, nepredictiv, combinat cu termene scurte de depunere a proiectelor; inexistența unei linii de dezvoltare stabile, constante și sănătoase axate pe obiectivele strategice de dezvoltare.
La aceeași etapă, a obținerii de informații de pe pagina web a municipiului Târgu-mureș http://www.tirgumures.ro, observăm că la rubrica Concursuri de proiecte se găsesc enumerate fără nici o distincție atât proiecte care sunt active cât și altele a căror termen de depunere de proiecte s-a împlinit cu mult timp în urmă (proiecte inactive) și, de asemenea, fără a se face nici o distincție între proiectele câștigate și care se derulează și proiectele care s-au încheiat. Dealtfel nu există la aceeași rubrică nici un link de trimitere către entitățile câștigătoare. Această situație creează ineficiență, împiedică accesibilitatea lesnicioasă a informațiilor corecte, utile și de actualitate cu privire la existența concursurilor de proiecte finanțate, iar pe de altă parte conduce la o lipsă de transparență în privința actului de decizie administrativă prin care se atribuie finanțările în urma declarării câștigătoare a unor asemenea proiecte. La modul general, contribuie și la imposibilitatea electorilor de a cunoaște viața administrativă a comunității lor. De aceea se impune, elaborarea unor principii de realizare a informării cu privire la aspectele care țin de finanțare, stabilirea unor reguli cuprinse în contractele de finanțare, inclusiv a unor termeni și condiții de finanțare opozabili automat prin publicare, prin care să se stabilească anumite obligații dar și drepturi pentru entitățile participante la concursurile de proiecte și la programele de finanțare, în condițiile legii(spre exemplu, asumarea situației publicării datelor de identificare a câștigătorilor de proiecte și a sumei aprobate).

E. La nivelul comunității locale din raza teritorială a municipiului Târgu-Mureș, și avem în vedere pagina web a acestuia, rubrica Concursuri de proiecte, constatăm că se întâlnesc numeroase deficiențe de accesare a linkurilor sau documentelor afișate, probabil atât datorită unei slabe calități a construcției programei informatice și a platformei informatice cât și datorită încărcării de informații lipsită de rigurozitate și într-o manieră lipsită de profesionalism. Spre exemplu, la adresa http://www.tirgumures.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=2956&Itemid=176&lang=ro apare următoarea mențiune: „Ghidul de finanţare şi cererile de finanţare se găsesc pe pagina de web: www.tirgumures.ro (Informaţii suplimentare la telefon 0365-882066-persoana de contact: Sztancs Erzsebet)”; dacă dăm clik pe www.tirgumures.ro evident că apare pagina de gazdă a municipiului; ca urmare, informația este complet ineficientă fiind lipsită de precizie deoarece trebuie din nou să căutăm fără a ști unde Ghidul despre care se vorbește în dreptul unuia dintre proiectele lansate în 2014 și cererile de finanțare. Este doar un exemplu, căci sunt numeroase deficiențele acestei informări. De aceea, se impune stabilirea unor competențe clare, atribuții și sarcini concrete pentru structurile autorității administrativ-locale.

F. Situația activă administrativă și legală actuală, este caracterizată de următoarele:

a) Cadrul legal actual este atât general cât și specific. La nivel general și de competență, avem Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, precum și Legea 273/2006 privind finanţele publice locale. Potrivit art. 9 aliniatul 1 al Legii 215, autoritățile unităților administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare proprii1 , iar alin. 2 stabilește principiul utilizării resurselor conform competențelor și atribuțiilor legale2, acesta fiind o consecință a principiului legalității activității administrației publice.
Potrivit art. 36 a Legii nr. 215, Consiliul local are atribuțiile prevăzute de lege, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea și strategia de dezvoltare a comunității locale pe toate palierele3.
Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare cuprinde cadrul general financiar al autorităților publice locale, stabilind princioiul potrivit căruia orice procedură financiară se poate realiza doar pentru funcționarea autorității și în interesul colectivităților locale4.
La nivel sectorial și funcțional, Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Ordonanţei 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr.350 afirmă clar dreptul de participare la proiecte cu finanțări nerambursabile pentru orice entități cu scop nepatrimonial și obiectivele prevăzute de lege5, inclusiv condiția limitelor alocării de fonduri nerambursabile6.
În privința Ordonanței 51/1998, observăm că aceasta stabilește procedura aplicabilă finanțării în cazul proiectelor culturale7. Definirea caracterului cultural8 din cadrul Legii este precară, lăsând pe de o parte loc de interpretări iar, pe de altă parte, contribuind la accentuarea caracterului nepredictiv al cadrului legal general privind accesarea de finanțări.
Este posibil să existe și alte acte normative emise de la nivel central, cert este că sistematizarea acestora nu s-a făcut și nici corelarea diferitelor dispoziții. De asemenea, evaluarea lor conduce la concluzia că pe toate diferitele domenii nu s-au adoptat acte normative sectoriale, în timp ce pe unele s-au adoptat. Se impune astfel concluzia, că este necesară pe acele domenii pe care nu s-au adoptat reglementări, să se insiste de la nivelul local asupra adoptării unor reglementări în temeiul autonomiei locale de care beneficiază autoritățile administrației publice locale, iar pe de altă parte în acele domenii, nereglementate să se facă atente evaluări pentru a se observa gradul de necesitate a unor finanțări mai mari sau mai mici. Astfel, se poate obține un criteriu util și adecvat pentru declanșarea de concursuri de proiecte și alocarea tematică a acestora în conformitate cu strategiile de dezvoltare ale comunităților locale dar și în conformitate cu obiectivele naționale generale.

b) În privința practicilor administrative. Se mai poate observa din analiza cadrului legal, o carență în privința stabilirii unui asemenea cadru, în baza și în condițiile legii, printr-o Hotărâre de Consiliu Local, măsură care nu doar că asigură o accesibilitate mai atentă a finanțărilor, dar demonstrează și o apropiere și o grijă față de interesele entităților locale. Ca urmare, în prezent, practica administrativă este de a îndruma finanțarea prin adoptarea unor ghiduri fără forță juridică. Se impune adoptarea unei asemenea Hotărâri și pentru că, astfel cum aminteam în cele de mai sus, ea contribuie la asigurarea legalității.
Perioada lansării de concursuri, deși nu are la bază un ghid cadru aprobat și investit cu forță juridică, se observă că se realizează pe calea unei practici, de regulă în decursul primăverii anului calendaristic(martie-mai), însă uneori se declanșează și spre sfârșitul toamnei sau la început de iarnă. Ultimul concurs afișat de site-ul municipiului s-a lansat la sfârșitul lunii noiembrie, iar termenul de depunere a fost stabilit pentru 15 ianuarie, anul 2015. Asemenea practici par mai degrabă de natură comercială decât administrativă, acest din urmă domeniu fiind unul în care anticiparea și previzibilitatea, legalitatea, datorate proiecției financiare bugetare tipice unui exercițiu financiar triaanual(proiectare, executare bugetară, încheierea exercițiului bugetar), prevăzută de legea finanțelor publice, tebuie să caracterizeze inclusiv activitățile de finanțare și de lansare de concursuri de finanțare.
Putem observa și absența unor practici de gestionare a problematicii accesării finanțărilor, în sensul că numeroase alte autorități de finanțare, în special avem în vedere cele străine, au un forum informatizat unde cei interesați pot adresa întrebări și primi răspunsuri pe tema finanțării. Și o asemenea chestiune trebuie reglementată pentru a impune un grad de responsabilitate mai ridicat a celor care gestionează finanțările, dar binențeles și pentru a exista coordonarea minimă necesară pentru toți cei interesați, din partea structurilor de specialitate a autorității administrativ-teritoriale.

c) În ceea ce privește conținutul diferitelor ghiduri de finanțare afișate pe site-ul web a primăriei, se pot constata numeroase carențe, deficiențe și proceduri birocratice sau nesustenabile
– În privința suportului pe care se înaintează și se stochează datele proiectului și cererii de finanțare, dar și a modalității de trasmitere a acestuia, observăm că modalitatea prevăzută până în prezent este aceea clasică, greoaie și mai ales, supusă riscurilor de ineficiență alocate doar potențialilor destinatari ai proiectelor(spre exemplu, faptul trimiterii prin poștă în două exemplare9 ș.a.m.d este un real incovenient, deoarece nu se poate garanta cu exactitate nici conținutul plicului expediat nici receptarea acestuia). Se impune crearea unui sistem informatic în care să se încarce documentația cerută.
– În privința modalității de redactare și sistematizare a ghidului, ne confruntăm deasemenea cu o oarecare incoerență și superficitate de redactare. Unele proiecte încep cu punctul privind tipuri de proiecte(spre exemplu, Ghidul pe învățământ) și continuă cu obiectivele proiectului, în timp ce altele încep prin a afirma Scopul și definițiile Ghidului, continuând cu domeniul de aplicare(spre exemplu, Ghidul pe proiecte culturale)., în timp ce Regulamentul de finanțare a activităților sportive începe cu modalitățile de sprijin a acestora. Observăm o completă lipsă de uniformitate atât în maniera de redactare a actelor care cuprind reguli de finanțare sectorială cât și în ceea ce privește tipologia actelor(Regulamente, Ghiduri etc.). Această lipsă de uniformitate este doar una dintre trăsăturile negative ale Actelor de bază privind finanțarea sectorială, însă la nivelul redactării acestora se pot observa zeci de inconsecvențe(repetiții de reguli, redactare nejuridică, absența sancțiunilor, formulări textuale evazive și cu interpretări multiple etc.). Importanța redactării deficitare constă în cele din urmă în crearea unei relații cenușii și uneori ascunse între autoritatea administrativ-teritorială și cetățeni, pe linia finanțărilor. De aceea se impune, ca viitorul Ghid-cadru să stabilească inclusiv câteva reguli minimale de redactare a unor asemenea acte.
II. În mod specific, în ceea ce rivește necesitatea adoptării unui Regulament-cadru privind finanțarea nerambursabilă în domeniul cultural:

A. Cu privire la forma Ghidului, în special a redactării acestuia, se poate observa că textul actual adesea nu cuprinde diacritice, ceea ce semnifică nerespectarea regulii prevăzute de art.8 alin.4 din Legea nr.24/2000 republicată10, norme obligatorii și pentru autoritățile administrației publice locale11, atunci când adoptă acte normative. Pentru claritatea textului, se impune adoptarea unei forme adecvate12.

B. În cuprinsul motivării sunt necesare referiri la o strategie a autorității publice locale, inclusiv la rezultatele urmărite. Din nefericire, în momentul de față se pare că nu există o asemenea strategie, motiv pentru care, asemenea referințe trebuie adoptate și enunțate prima facie.

C. Se observă că finanțările urmează o anumită tipologie practică, iar complexitatea abordării strategice lipsește. Totodată, acestea nu diferă pe fond de la un an la altul, astfel că este posibilă chiar adoptarea unui Regulament-cadru, a cărui modificare nu este necesară anual, fiind suficientă realizarea unui ghid specific sau a unor dispoziții administrative în care să se menționeze puținele date relevante, precum suma alocată, data lansării și termenul de depunere a proiectelor.

D. Se observă inconstanța terminologică, ceea ce conduce și la confuzii și imprecizie în privința informării beneficiarilor. Spre exemplu, deși utlimul Ghid privind concursul de proiecte din 2014, preia o serie de modificări legislative, acesta în mod constant utilizează terminologia „prezentul regulament”, deși în realitate el se numește Ghid. Pentru evitarea confuziilor este necesară adoptarea Regulamentului-cadru propus.

E. Ghidul actual, publicat pe site-ul municipiului nu corepunde realităților legislative și, mai mult decât atât, prin terminologia din titlul său, ulterior ades repetată pe parcursul reglementărilor sale, limitează posibilitățile de finanțare nerambursabilă a beneficiarilor și opțiunile solicitanților, deoarece face referire doar la programe și proiecte culturale, deși Ordonanța Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare, reglementează și definește toate cele trei categorii de activități finanțate(programe, proiecte, acțiuni culturale), între care dealtfel există un raport succesiv gen-specie. Se impune modificarea textului și reprecizarea terminologică corectă a titlului.

F. Pentru realizarea unei transparențe adecvate în atribuirea finanțărilor nerambursabile se impune participarea în cadrul comisiilor de evaluare(examinare, stabilirea eligibilității, selecția) a proiectelor, a unui număr de doi reprezentanți ai mediului non-guvernamental, pe baza unor consultări finalizate cu desemnarea acestora, realizate între autoritatea locală și reprezentanții ONG-urilor din Tîrgu-Mureș. Pentru a se înlătura posibilele conflicte de interese, ONG-urile din care fac parte acești reprezentanți nu pot participa în anul în care își exercită asemenea atribuții la concursul de proiecte. Atribuțiile lor vor fi precizate în cadrul unor contracte de voluntariat, astfel încât o stfel de participare să nu genereze costuri suplimentare pentru autoritatea finanțatoare.

G. Se impune constatarea că anumite proiecte pot să aibă un impact atât regional cât și național, fără ca ele să fie lipsite de impactul local, definitoriu dealtfel în atribuirea finanțării nerambursabile. Dealtfel, de principiu bunurile culturale nu au granițe. De aceea, trebuie nuanțată statuarea din actualul Ghid în sensul că proiectele sunt de interes local, deoarece nu corespunde realităților culturale și limitează nejustificat exclusiv la aria Târgu-Mureșului rezultatele ce pot fi atinse.

H. Ordonanța Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare, nu reglementează decât obligativitatea cofinanțării proiectelor, fără a stabili un plafon minim sau maxim. În aceste condiții, apreciem că stabilirea unui plafon de 50% de către actualul Ghid este neadecvată unei stimulări reale a domeniului cultural, deoarece împiedică realizarea oricăror proiecte pe care un posibil solicitant intenționează să le realizeze fără a avea resursele atât de consistente încât să contribuie din venituri proprii într-o proporție de 50% din valoarea totală a bugetului necesar realizării lui; aceasta independent de calitatea sau impactul pozitiv a proiectului în mediul cultural. Ca urmare, se impune un plafon minim mai scăzut în privința cofinanțării, dar și flexibil, astfel încât să nu conducă la eliminarea proiectului din faza de examinare sau evaluare, ori selecție. Un asemenea plafon ar putea varia între 10% și 20%. Astfel, s-ar promova principiului susținerii debutului, prevăzut în prezentul regulament și în OG nr.51/1998.

I. Întrucât se constată că enumerarea modalităților de exprimare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale din actuala formă a Ghidului este limitativă, dar nici nu corespunde exigențelor terminologice ale limbii române(spre exemplu, activitățile exemplificate sunt încadrate sub termenul de „domenii”, deși evident că modalitățile de exprimare nu pot fi confundate cu domenii, prima noțiune având o concreteță fizică, exteriorizată, în timp ce cea de-a doua noțiune este exclusiv abstractă), se impune utilizarea unei formule nelimitative ci exemplificative, precum și a criteriului esențial pentru a califica drept cultural programul, proiectul sau acțiunea.

J. Potrivit practicii europene, odată ce un proiect a fost selectat iar contractul de finanțare nerambursabilă încheiat, beneficiarului i se acordă o primă tranșă de finanțare, înainte de a depune orice fel de documente justificative, ci doar pe baza unei facturi emise de către acesta, tocmai pentru a putea demara proiectul său. Mai mult decât atât, însuși articolul 6 alin.(4) din OG nr.51/1998, cu modificările și completările ulterioare, prevede această situație. Ca urmare, se impune, ca actualul proiect de regulament să preia această condiție legală, inclusiv pentru a asigura finalitatea implementării proiectelor.

K. În final, se constată că utilizarea unor ghiduri cu prilejul lansării oricărei competiții ar fi benefică în măsura în care ar reprezenta un instrument facil, lesne de înțeles și rapid de respectat de către solicitanți, ghid care să cuprindă atât elementele specifice calendaristice privind desfășurarea competițiilor, cât și elementele necesare unei optimizări a competiției prin crearea unei relații complet eficiente între autoritatea finanțatoare și mediul comunității locale, laolaltă cu cel al ONG-urilor. Un asemenea ghid, trebuie să cuprindă în special o grilă de evaluare și notare precisă, exhaustivă și minuțioasă, de natură să eficientieze munca de examinare, evaluare și selecție în cadrul comisiilor de specialitate ale autorității finanțatoare, dar în același timp să diminueze cât mai mult riscul arbitrarului. Pentru aceasta, se impune ca actualul regulament să precizeze elementele minime ale unei astfel de grile.

Regulamentul-cadru
privind finanțarea nerambursabilă a a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

Dispoziții generale

Art. 1 – (1) Prezentul Regulament-cadru stabilește cadrul general, principiile aplicabile și procedura de urmat pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Tîrgu-Mureș a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale.
(2) În înțelesul prezentului Regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificații:
a) autoritate finanțatoare – Consiliul Local al municipiului Tîrgu-Mureș și, dacă este cazul unor cofinanțări, alte autorități ale administrației publice centrale sau locale, instituții publice care au ca obiect de activitate și finantarea de programe, proiecte și acțiuni culturale, Administrația Fondului Cultural Național – instituție publică cu personalitate juridică, care este organizată și funcționează în subordinea Ministerului Culturii;
b) finanțare nerambursabilă – alocare de fonduri, prevăzute distinct în bugetele autorităților finanțatoare, pentru acoperirea parțială sau, după caz, integrală a cheltuielilor necesare producerii și/sau exploatării de bunuri culturale;
c) bun cultural – materializarea unei acțiuni, a unui proiect sau program cultural, prin care se urmărește, în funcție de adresabilitate, satisfacerea interesului cultural la nivel local, județean, euroregional, național sau de reprezentare internațională;
d) acțiune culturală – prezentarea publică a rezultatului unei activități având caracter nerepetabil în timp, în urma căreia rezultă un bun cultural de tip eveniment;
e) proiect cultural – suma activităților specifice unor anumite domenii culturale/artistice sau, dupa caz, ansamblul de acțiuni culturale structurate organic, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu excede, de regulă, durata unui exercițiu financiar în urma căruia rezultă un bun cultural;
f) program cultural – ansamblu de proiecte culturale sau, după caz, ansamblu de proiecte și acțiuni culturale, subsumat unei teme/concepții, realizat într-o perioadă de timp care excede, de regulă, durata unui exercițiu financiar, dobândind caracter multianual, în urma căruia rezultă unul sau mai multe bunuri culturale;
g) oferta culturală – propunerea de producere sau exploatare a unui bun cultural, elaborată de solicitant sub forma unui program, proiect sau acțiune culturală;
h) solicitant – persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau privat, română sau străină, autorizată, respectiv înființată în condițiile legii române sau străine, după caz, care depune o ofertă culturală;
i) beneficiar – solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă în urma aplicării procedurilor prevăzute de prezentul regulament, devenind responsabil cu producerea sau exploatarea bunului cultural;
j) nevoie culturală de urgență – cerința de produse sau servicii culturale, exprimată explicit ori implicit de persoane fizice sau juridice, a cărei nesatisfacere poate prejudicia interesele imediate ale unei comunități.
Art. 2 – Regulamentul – cadru se aplică în conformitate cu strategiile de dezvoltare ale municipiului Tîrgu-Mureș, în special axa de dezvoltare culturală.
Art. 3 – Scopul Regulamentului-cadru este asigurarea legalității și promovarea activităţii culturale în judeţul Mureș, prin finanțarea nerambursabilă a acțiunilor, proiectelor sau programelor culturale care contribuie la:
a) promovarea rolului esențial al culturii, tradițiilor și creativității ca mijloace de atingere a unui climat social durabil și sănătos;
b) dezvoltarea capacității și facilităților municipiului Tîrgu-Mureș de a-și asuma rolul de bază în conservarea și dezvoltarea culturală a comunității locale;
c) implementarea și monitorizarea efectivă a instrumentelor normative, la nivel local, cu privire la cultură, întărirea mediului instituțional și legal cultural, promovarea celor mai bune practici, inclusiv prin promovarea mai sistematică a utilizării noilor tehnologii;
d) protejarea, conservarea, promovarea și transmiterea culturii, a tradițiilor și istoriei în cadrul unei dezvoltări și a unui dialog social;
e) sprijinirea, dezvoltarea și promovarea diversității de expresie culturală, ca și garanție a unei moșteniri culturale comune intangibilă, precum și la dezvoltarea industriilor culturale, în special în rândul populației tinere;
f) utilizarea mai sistematică a noilor tehnologii care să îmbunătățească însușirea de cunoștințe și împărtășirea celor mai bune practici în domeniul cultural.
Art. 4 – Obiectivele specifice ale finanțărilor nerambursabile sunt următoarele:
a) îmbunătățirea calității vieții locuitorilor a municipiului Tîrgu-Mureș prin susținerea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale;
b) obținerea unui buget pentru finanțarea activităților științifico-culturale;
c) promovarea activităților științifico-culturale datorită obținerii bugetului;
d) creșterea nivelului educațional prin promovarea activităților științifico-culturale;
e) obținerea unor oferte culturale diversificate datorită finanțării programelor, proiectelor și acțiunilor culturale;
f) stimularea participării la viață culturală prin diversificarea ofertei culturale;
g) promovarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice;
h) creșterea venitului municipiului datorită investiției.
Art. 5 – Prevederile prezentului regulament se aplică pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniul cultural de la bugetul local al municipiului Tîrgu-Mureș.
Art. 6 – Prezentul regulament nu se aplică fondurilor speciale de intervenție în caz de calamitate și de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate și nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.
Art. 7 – Finanțările nerambursabile nu se acordă pentru activități generatoare de profit și nici pentru activități din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările ulterioare.
Art. 8 – Potrivit dispozițiilor prezentului regulament, nu se acordă finanțări nerambursabile pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare.
Art. 9 – Principiile care stau la baza sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetele locale a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale:
a) libera concurență – asigurarea condițiilor pentru ca oricare solicitant să aibă dreptul de a deveni beneficiar;
b) transparența – punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanțare nerambursabilă a ofertelor culturale; stabilirea a cel puțin doi reprezentanți din mediul non-guvernamental în cadrul comisiilor de selecție, atribuire, monitorizare și raportare, pe bază de voluntariat;
c) diversitatea culturală și pluridisciplinaritatea – tratamentul nediscriminatoriu al solicitanților reprezentanți ai diferitelor comunități sau domenii culturale;
d) neretroactivitatea – excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finantare;
e) susținerea debutului – încurajarea initiațivelor persoanelor fizice sau ale persoanelor juridice de drept privat recent autorizate, respectiv înființate, pentru a desfășura activități culturale;
f) promovarea interesului local – programele, proiectele și acțiunile culturale vor satisface în mod obligatoriu, dar nu exclusiv interesele locale ale comunității din municipiul Tîrgu-Mureș.
Art. 10 – (1) Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş stabilește un program anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile în condițiile prezentului regulament, cu respectarea legii.
(2) Programul anual propriu se va stabili cu luarea în considerare a prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului local, cuprinzând suma aprobată pentru anul vizat.
(3) În cadrul bugetului prevăzut la alin. (2), autoritatea finanțatoare va constitui un fond pentru finanțarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgență, reprezentând un procent de până la 5%, în condițiile legii.
(4) Sumele din fondul prevăzut la alin. (3) se acordă prin atribuire directă, în baza criteriilor specifice elaborate de Consiliul Local al municipiului Tîrgu-Mureș în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentului regulament.
(5) Programul anual propriu se stabilește până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor, fiind supus publicității în cea de-a doua săptămână a lunii ianuarie.
(6) Programul anual va conține mențiuni privind perioadele de desfășurare a concursurilor de proiecte, în două sesiuni prestabilite, cu excepția celor care răspund unor nevoi culturale urgente.
(7) Alocarea financiara stabilită în cadrul programului anual de finanțare elaborat de Consiliul Local al municipiului Tîrgu Mureș, este împărțită în 3 praguri în raport cu mărimea proiectului participant, astfel:
a. proiectelor mici de până la 1.000 ron li se atribuie un procent de până la 25% din bugetul aprobat pentru finanțarea concursurilor de proiecte culturale aferent anului calendaristic în curs;
b. proiectelor mijlocii de până la 10.000 ron li se atribuie un procent de până la 25% din bugetul aprobat pentru finanțarea concursurilor de proiecte culturale aferent anului calendaristic în curs;
c. proiectelor mari de peste 10.000 ron li se atribuie un procent de până la 50% din bugetul aprobat pentru finanțarea concursurilor de proiecte culturale aferent anului calendaristic în curs.
Art. 11 – (1) Finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale se aprobă de autoritatea finanțatoare pentru întreaga perioadă de desfășurare a acestora, de regulă, în cadrul aceluiași an bugetar.
(2) Finanțarea nerambursabilă a programelor culturale se aprobă pentru întreaga perioadă de derulare a acestora și se asigură, anual, potrivit contractului de finanțare.
(3) Prima tranșă se acordă la semnarea contractului de finanțare, în cuantum minim de 50% din valoarea totală a finanțării. Următoarea tranșă se acordă în baza documentelor justificative, în conformitate cu condițiile de finanțare prevăzute în contract și cu condițiile prevăzute de art.6 din Ordonanța Guvernului nr.51 din 1998, cu modificările și completările ulterioare. Graficul de finanțare face parte integrantă din condițiile contractului.
Art. 12 – (1) Acordarea de finanțări nerambursabile este condiționată de existența altor surse de finanțare, proprii sau atrase de beneficiar, în condițiile stabilite de prezentul regulament.
(2) Beneficiarii vor identifica posibilitățile de atragere a altor surse de finanțare, încheind contracte în condițiile legii.
(3) Producerea și/sau exploatarea unui bun cultural poate fi cofinanțată, în condițiile prezentului regulament, de mai multe autorități finanțatoare.
(4) Persoanele juridice de drept public, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat prin bugetul autorităților administrației publice centrale sau, după caz, din bugetul local, pot beneficia de finanțare nerambursabilă, în condițiile prezentului regulament, din partea oricărei autorități finanțatoare, cu excepția celei în subordinea căreia funcționează.
(5) Persoanele juridice de drept public, finanțate integral din venituri proprii, pot beneficia de finanțare nerambursabilă, în condițiile prezentului regulament, din partea oricărei autorități finanțatoare.
(6) La evaluarea eligibilității programelor, proiectelor și acțiunilor culturale va fi avut în vedere criteriului economisirii și cheltuielii adecvate a banului public.
(7) Cofinanțarea trebuie să fie de cel puțin 10% din valoarea totală a bugetului alocat programului, proiectului sau acțiunii culturale. Gradul de cofinanțare până în limita de 20% constituie criteriu de evaluare a programului, proiectului sau acțiunii culturale.
(8) Autoritatea de specialitate în evaluarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, poate solicita în condițiile prevăzute de prezentul regulament, refacerea previziunii de buget, într-o proporție ce depășește 10% însă sub plafonul de 20% din totalul acestuia.
Art. 13 – (1) Principalele modalități de exprimare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale sunt festivalurile, evenimentele multiculturale și interdisciplinare, expozițiile, concertele, reprezentațiile de teatru, spectacolele, interpretările și execuțiile artistice, workshop-uri, seminarii, conferințe, lansări de carte și publicații periodice, cursuri de artă pentru toate categoriile de public, participări la festivaluri, expoziţii, congrese, concursuri naționale și internaţionale de amploare.
(2) Independent de forma sau modalitatea de exprimare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, criteriul esențial al acestora este crearea unui bun cultural.
Art. 14 – Reprezentanții din mediul non-guvernamental în cadrul procedurilor de atribuire, derulare a contractelor de finanțare nerambursabilă vor fi desemnați prin rotație, anual, cu respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese.
Art. 15 – Răspunderea juridică pentru executarea contractelor de finanțare nerambursabilă se stabilește în conformitate cu prevederile acestuia, a Codului Civil și Codului de procedură civilă.
Art.16 – La momentul lansării concursurilor de proiecte, se va publica ghidul specific pentru solicitanți. Ghidul va conține lista de notare și de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

Capitolul II Finanțarea, cofinanțarea și bugetarea

Art. 17 – Criteriile de selecție și criteriile pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabilă, vor fi aplicate în mod nediscriminatoriu, astfel încât orice solicitant să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv.
Art. 18 – Aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare în decursul unui an.
Art. 19 – Acordarea finanţărilor nerambursabile este condiţionată de contribuția proprie din partea beneficiarului de cel puțin 10% din valoarea totală a proiectului, până la maximum 20%.
Art. 20 – Finanțarea se acordă pentru acoperirea parţială a unui program, proiect sau acțiune culturală în baza unui contract încheiat între părți.
Art. 21 – Beneficiarii vor identifica posibilităţile de atragere a altor surse de finanţare, încheind contracte în condiţiile legii.
Art. 22 – Pentru același program, proiect sau acțiune culturală, după caz, un beneficiar nu poate contracta decat o singură finanțare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare.
Art. 23 – Producerea şi/sau exploatarea unui bun cultural poate fi cofinanţată, în condiţiile Ordonanței Guvernului nr. 51 din 1998, cu modificările și completările ulterioare, de mai multe autorităţi finanţatoare.
Art. 24 – Programele şi proiectele culturale de interes public vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul local al municipiului Tirgu-Mureș, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului local.
Art. 25 – Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanţările nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de selecționare şi ai comisiei de contestaţii, procedurile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, contractele de finanţare nerambursabilă semnate de autoritatea finanţatoare cu beneficiarii, precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările nerambursabile, constituie informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Capitolul III Procedura de solicitare a finanțării

Art. 26 – Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face pe baza selecției de oferte culturale, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de catre o comisie, în condițiile prezentului regulament.
Art. 27 – Sesiunea de selecţie de oferte culturale se desfăşoară în următoarele etape:
a) publicarea anunţului privind sesiunea de selecţie;
b) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la selecţie;
c) selecţia ofertelor culturale;
d) comunicarea publică a rezultatului selecţiei;
e) soluţionarea contestaţiilor.
Art. 28 – Pentru a putea participa la selecţie, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înfiinţată în conformitate cu prevederile legale;
b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
c) a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare.
Art. 29 – Documentaţia de solicitare a finanţãrii se va depune în condițiile prevăzute de ghidul specific al fiecărui concurs de proiecte.
Art. 30 – Propunerea de proiect are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului și trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.
Art. 31 – Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei (RON) și va rămâne ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă.
Art. 32 – În vederea organizării competiţiei de selecţionare, pentru a primi finanţare, documentaţiile prevăzute la art.33 din prezentul capitol se vor depune în termenul stabilit de către autoritatea finanțatoare prin anunțul de participare.
Art. 33 – Documentaţia solicitanţilor va conține actele prevăzute mai jos:
a) formularul de solicitare a finanţării conform anexei 2;
b) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului, prezentat conform anexei 3;
c) descrierea detaliată a proiectului (inclusiv graficul de derulare al activităţilor);
d) bugetul detaliat;
e) documentația privind fundamentarea tuturor categoriilor de cheltuieli prevăzute;
f) dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi, prin documente de genul:
– scrisori de intenţie din partea tertilor;
– contracte de sponsorizare;
– alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
– declaraţie pe proprie răspundere privind existenţa contribuţiei proprii etc.
g) dovada personalităţii juridice sau, după caz, autorizaţia de persoană fizică în baza Legii nr.300/2004 cu modificările şi completările ulterioare;
h) actul constitutiv, statutul şi certificatul de înregistrare fiscală, și actele adiţionale, după caz;
i) situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la administraţia finanţelor publice a municipiului Tîrgu-Mureş; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situatiile aferente exercițiului financiar anterior;
j) balanţa contabilă de verificare pentru luna anterioară depunerii solicitării persoanelor juridice;
k) ultimul extras de cont bancar;
l) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul;
m) Curiculum Vitae al coordonatorului de proiect;
n) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către stat (Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice/fizice autorizate eliberat în luna în care se depune solicitarea pentru obţinerea finanţării);
o) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către bugetul local (Certificat fiscal privind impozitele și taxele locale pentru persoanele juridice/fizice autorizate eliberat de Municipiul Tîrgu-Mureş în luna în care se depune solicitarea pentru obţinerea finanţării)
p) declarația de imparțialitate, conform anexei 4;
q) declaraţia, conform anexei 5;
r) declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că solicitantul nu a beneficiat decât de o singură finanţare de la Municipiul Tîrgu-Mureş pentru aceeaşi activitate;
ş) copie legalizată după actul de identitate (în cazul persoanelor fizice autorizate);
t) alte documente considerate relevante de către aplicant sau prevăzute în ghidul lansării concursului de proiecte.

Capitolul IV Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile

Art. 34 – Toate solicitările primite vor fi examinate. Dintre acestea, vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc cumulativ următoarele criterii de selecţionare:
a) programele/proiectele/acțiunile satisfac un interes local;
b) programele/proiectele/acțiunile sunt din domeniul cultural;
c) documentația care însoțește cererea conține toate elementele prevăzute la art.33 din prezentul Regulament ;
d) justificarea programului/proiectului/acțiunilor în raport cu necesitățile, prioritățile și strategia Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureș, în condițiile stabilite de prezentul regulament;
e) capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului/proiectului/acțiunii culturale la nivelul propus.
Art. 35 – La evaluarea solicitărilor, se va lua în considerare, fără a fi criteriu eliminatoriu, dovada privind:
– experienţa în domeniul administrării altor programe/ proiecte/acțiuni culturale;
– căile şi modalităţile de identificare a beneficiarilor;
– experienţa de colaborare, parteneriat cu autorităţile publice, cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz.
Art. 36 – Nu sunt selecţionaţi solicitanţii aflaţi în una din următoarele situații:
a) documentaţia prezentată este incompletă şi nu respectă prevederile art.33 al regulamentului;
b) au conturile bancare blocate;
c) solicitanții nu au respectat un contract de finanţare anterior (în acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanțare pe o perioada de 2 ani de zile);
d) solicitanții au prezentat declaraţii inexacte la o participare anterioară, care au angajat răspunderea juridică a acestora;
e) solicitanții nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetul local, precum și bugetul asigurărilor sociale de stat, până la momentul depunerii cererii de finanțare;
f) solicitanţii care nu fac dovada contribuției proprii de 10% din valoarea totală a proiectului;
g) solicitările nu respectă principiul neretroactivităţii (excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare, implicit la data solicitării finanţării nerambursabile);
Art. 37 – Toate cererile selecţionate în urma trierii/examinării sunt supuse evaluării.
Art. 38 – Criteriile specifice de evaluare sunt stabilite în grila cuprinsă la Anexa 1.

Capitolul V Organizarea și funcționarea comisiilor de examinare, evaluare și selecție

Art. 39 – Evaluarea şi selecţionarea solicitărilor se va face de către comisia de selecţionare stabilită.
Art. 40 – Componenţa nominală a comisiei va fi adusă la cunoştinţă publică numai după încheierea sesiunii de selecţie.
Art. 41 – Şedinţele fiecărei comisii sunt conduse de un preşedinte, ales dintre membrii comisiei prin vot deschis.
Art. 42 – Preşedintele comisiei va asigura convocarea şi prezenţa membrilor comisiei. Secretarul comisiei va fi desemnat din cadrul Serviciului Activităţi culturale, sportive şi tineret, prin hotărârea Consiliului Local. Secretarul nu are drept de vot.
Art. 43 – Fiecare membru al comisiei va semna o declaraţie de imparţialitate, potrivit modelului prevăzut în ghidul specific concursului de proiecte.
Art. 44 – Comisiile hotărăsc prin votul majorităţii membrilor.

Capitolul VI Procedura evaluării și a selecționării proiectelor

Art. 45 – (1) Documentaţiile de solicitare a finanţării vor fi comunicate deîndată, după înregistrare, secretariatului comisiei de evaluare și selecționare. Secretariatul comisiei va accepta documentațiile înregistrate după termenul limită corespunzător sesiunii de finanțare, înaintând propunerea returnării către expeditor, la președintele comisiei de evaluare.
(2) Acestea vor fi returnate solicitantului nedeschise, specificându-se olograf de către președintele comisiei, inclusiv cu semnătura lizibilă, precizarea datei și orei primirii documentației, cu mențiunea „se returnează pentru nedepunerea în termen”.
Art. 46 – Documentaţia de solicitare a finanțării este analizată de către membrii comisiei de evaluare şi selecţionare în termenul stabilit prin anunțul de participare şi va fi notată prin raportare la grila de verificare a criteriilor de evaluare.
Art. 47 – Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării pe baza grilei de evaluare prevăzută la Anexa 1.
Art. 48 – Proiectele care potrivit grilei prevăzută în Anexa 1 întrunesc un punctaj de cel puțin 50 de puncte sunt evaluate de comisie sub forma unei prezentări și susțineri publice a proiectului în fața comisiei.
Art.49 – Comisia de evaluare şi selecţionare înaintează procesul verbal de stabilire a proiectelor căştigătoare a procedurii de selecţie Serviciului Activităţi culturale, sportive şi tineret din cadrul consiliului local în vederea întocmirii proiectului de hotărâre de consiliu privind alocarea sumelor din bugetul local.
Art. 50 – Rezultatele selecției se publică pe site-ul Municipiului Tîrgu-Mureș.
Art. 51 – Solicitanţii au dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei şi să le depună la sediul autorităţii finanţatoare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa acestora a rezultatului selecţiei, în conformitate cu Ghidul specific concursului. Contestaţiile se depun la registratura Municipiului Tîrgu-Mureş.
Art.52 – Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.
Art. 53 – (1) În vederea soluţionării contestaţiilor depuse de candidaţi, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de soluţionare a contestaţiilor.
(2) În componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi numiţi membrii care au făcut parte din comisiile de selecţie.
Capitolul VII Încheierea contractului de finanțare
Art. 54 – Finanţările nerambursabile se acordă pe bază de contracte încheiate cu beneficiarii, în condiţiile legii.
Art. 55 – Contractul se încheie între Municipiul Tîrgu-Mureş şi solicitantul selecţionat, în termen de maxim 60 de zile de la data comunicării rezultatului sesiunii de selecție a ofertelor în presa locală şi pe site-ul Municipiului Tîrgu-Mureş.
Art. 56 – La contract se vor anexa formularul de solicitare a finanţării, bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului/acțiunii, precum și graficul de finanțare, întocmite conform Ghidului specific concursului de proiecte.

Capitolul VIII Procedura privind derularea contractului

Art. 57 – Cheltuielile eligibile se suportă în temeiul unui contract de finanțare nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate și oportune și au fost contractate în perioada executării contractului.
Art. 58 – Categoriile de cheltuieli eligibile și neeligibile se prevăd în Ghidul specific concursului de proiecte.
Art. 59 – Finanţările nerambursabile se acordă în condițiile prevăzute de Ordonanței Guvernului nr.51/1998, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 60 – În termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea acţiunii, proiectului sau programului cultural, beneficiarul este obligat să depună la sediul autorităţii finanţatoare documentele justificative pentru ultima tranşă şi raportul final de activitate.
Art. 61 – Nerespectarea de către beneficiari a obligaţiilor asumate prin contractele de acordare a finanţărilor nerambursabile atrage obligarea acestora la restituirea parţială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă dobânda legală calculată la sumele acordate, în conformitate cu prevederile contractuale, în condiţiile legii.
Art. 62 – În urma verificării documentelor justificative pentru fiecare tranşă şi a raportului final de activitate, autoritatea finanţatoare are obligaţia de a recupera de la beneficiar fondurile utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele eligibile.
Art. 63 – Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanţărilor nerambursabile este supus controlului autorităţii finanţatoare, precum şi celor cu atribuţii în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 64 – Atunci când, pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale, beneficiarul achizitioneaza, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrari sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, modificată şi completată ulterior prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 94/2007, cu modificarile și completările ulterioare.

Capitolul IX Procedura de raportare și control

Art. 65 – (1) Pe parcursul derulării contractului, solicitanții care au primit finanțare au obligaţia să prezinte următoarele raportări:
– raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea justificării tranşei anterioare;
– raportare finală: depusă în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea activităţii şi va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizând atât finanțarea proprie cât și contribuția Municipiului Tîrgu-Mureş.
(2) Raportările vor fi întocmite în conformitate cu prevederile și îndrumările cuprinse în Ghidul specific concursului, cu respectarea prevederilor legale.
(3) Raportările vor fi publice și afișate pe pagina web a unității administrativ-teritoriale pe o perioadă de 10 zile de la încheierea fiecărei tranșe intermediare.
Art. 66 – Programele, proiectele sau acțiunile culturale, după caz, pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract nu vor obține decontarea tranșei finale şi vor urma procedurile specifice.
Art. 67 – Comisia de selecție va stabili duratele contractelor de finanţare astfel încât să asigure derularea procedurii de finanţare a contractului si de finanțare a ultimei tranşe în anul calendaristic în care s-a acordat finanţarea.
Art. 68 – (1) Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente justificative în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanță cu perioada desfasurării acțiunii.
Art. 69 – Autoritatea finanțatoare îsi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului de finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior validării raportului final.
Art. 70 – Regimul de gestionare a sumelor finanţate și controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate/auditori independenţi/comisii de evaluare. Dosarul complet conţinând raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.
Capitolul X Sancțiuni pentru derularea necorespunzătoare a contractului
Art. 71 – Contractele de finanţare pot fi reziliate, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale.
Art. 72 – În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finantãrii este obligat in termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public.
Art. 73 – Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finantãrii datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.
Art. 74 – Nerespectarea termenelor și a prevederilor din contract duce la pierderea tranşei finale precum și la interzicerea participării pentru obţinerea finanţării pentru următorii 2 ani.

Capitolul XI Dispoziții finale

Art. 75 – (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea determinate de aplicarea procedurilor prevăzute de prezentul regulament se fac sub formă de document scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul depunerii/transmiterii şi al primirii.
(3) Documentele scrise vor fi transmise prin oricare dintre următoarele forme:
a) electronică;
b) scrisoare prin poştă;
c) telefax.
(4) Documentele scrise, transmise prin formele prevăzute mai sus trebuie confirmate de primire, însă expeditorul nu va suporta consecințe juridice dacă va face dovada că în mod rezonabil avea convingerea că documentul transmis a ajuns la destinatar.

Art. 76 – Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale in vigoare.
Art. 77 – Anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa nr. 1 la Regulamentul-cadru privind finanțarea nerambursabilă a a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

Criteriile și grila de evaluare a proiectelor

Evaluare oferte de proiect :
· Relevanta socio-economică a proiectului : 50 puncte
· Relevanta economica la nivelul comunitatii/regiunii: 10 puncte
· Gradul de integrare a propunerii de proiect in aria geografica acoperita: 10 puncte
· Interacțiunea cultura-cercetare-fiabilitate în cadrul proiectului:10 puncte
· Avantajele competitive ale proiectului si posibilitatile efectiv de crestere economica a comunitatii: 10 puncte
· sustenabilitate și continuitate pe termen lung : 10 puncte
· relevanta stiintifica si culturala a proiectului: 30 puncte
· masuri prin care proiectul va dezvolta noi activitati sau directii cercetare in domeniul cultural: 10 puncte (cooperarea interetnica sau interculturală )
· masuri de obtinere a unor rezultate aplicabile direct in piata prin executarea proiectului: 10 puncte
· relevanta proiectului pentru cresterea cooperarii internationale :10 puncte
· Calitate si implementare proiect : 20 puncte
· Structura bugetului proiectului. Corelarea intre activitatile propuse, resursele necesare si scopul proiectului : 10 puncte
· Capacitatea echipei de management a proiectului: 5 puncte
· Voluntariat: 2 puncte
· Perseverenta in aplicarea la fonduri: 2 puncte
· Proiect cu caracter interdisciplinar: 1 punct

TOTAL: 100 puncte

Anexa 2

CERERE DE FINANŢARE

I. Date despre solicitant

1. Denumirea şi sediul:
Asociaţia/Fundaţia/Organizaţia ……………………………………., localitatea …………………………, str. ………………………… nr. …….., sectorul/judeţul ……………….., codul poştal …………, telefon …………………, fax …………………
2. Numărul şi data înscrierii legale:
Dosarul nr. …………………
Sentinţa civilă nr. ……………….. din data de …………………, eliberată de …………………………..
3. Structura de conducere a asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei:
a) Date personale ale preşedintelui:
Numele ………………………. prenumele ………………………., data naşterii ……………, actul de identitate ………….. seria ……, nr. ……………….., codul numeric personal ……………………….., profesia …………………., funcţia ………………………., locul de muncă …………………., domiciliul: localitatea ……………………, str. ………………. nr. ……, sectorul/judeţul ……………………, codul poştal …………………;
b) Date personale ale responsabilului financiar:
Numele ………………………. prenumele ………………………., data naşterii ………….., actul de identitate ………….. seria ……., nr. ……………….., codul numeric personal ……………………….., profesia …………………., funcţia ………………………., locul de muncă …………………., domiciliul: localitatea ……………………, str. ……………….. nr. ……, sectorul/judeţul ………………….., codul poştal …………………
4. Membrii asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei, respectiv personalul acesteia:
Numărul total ……………………………………………………,
din care:
– salariaţi ……………………………………………………..;
– colaboratori …………………………………………………..;
– voluntari ………………………………………………………
5. Filialele/sucursalele asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei:
…………………………………………………………………
(Precizaţi dacă asociaţia/fundaţia/organizaţia are filiale, temeiul juridic în baza căruia au fost înfiinţate acestea, numărul total de filiale, denumirea, adresa, numele persoanei care o conduce.)
6. Specificaţi obiectivele asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei în domeniul cultural, în conformitate cu statutul:
…………………………………………………………………
7. Codul fiscal nr. ……………….. din data de …………………, emis de …………………
8. Numărul contului bancar …………………………, deschis la banca ……………………………………… sucursala/filiala/agenţia …………………
Numele persoanelor cu drept de semnătură:
…………………………………………………………………
9. Bugetul anual de venituri şi cheltuieli al asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei, pe durata ultimilor 3 ani financiari:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
10. Patrimoniul de care dispune asociaţia/fundaţia/organizaţia (mijloace fixe, dotări, echipamente, imobile):………………………………………………………………

II. Experienţa solicitantului în domeniul cultural

1. Experienţa anterioară în domeniul cultural:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
(Menţionaţi, după caz: DA sau NU. Dacă DA, precizaţi programele şi proiectele culturale desfăşurate în anul calendaristic precedent şi în anul curent, precum şi grupul-ţintă, dimensiunea acestuia.)
2. Asociaţia/fundaţia/organizaţia desfăşoară programe şi proiecte culturale:
– la nivel local DA/NU
(Dacă DA, precizaţi localitatea.)
– la nivel de judeţ/judeţe DA/NU
(Dacă DA, precizaţi judeţul/judeţele.)
– la nivel zonal, naţional DA/NU
(Dacă DA, precizaţi care sunt aceste programe sau proiecte şi datele privind anvergura naţională a acestora.)
– la nivel internaţional DA/NU
(Dacă DA, precizaţi care sunt aceste programe sau proiecte şi partenerii internaţionali implicaţi în organizarea acestora.)
3. Serviciile oferite sunt contra cost:
DA/NU
(Dacă DA, specificaţi metodologia de stabilire a preţului.)
4. Modalităţile de selecţionare a beneficiarilor:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
5. Calificarea personalului angajat în organizarea proiectului sau programului cultural:
Numărul persoanelor:
cu studii superioare ……………, cu studii medii ……………, cu alte forme de calificare …………..
6. A mai primit asociaţia/fundaţia/organizaţia sprijin financiar din partea altor organizaţii/instituţii pentru programe şi proiecte culturale până în prezent?
DA/NU
(Dacă DA, vă rugăm să precizaţi, în ordinea importanţei, programele/proiectele relevante, indicând următoarele elemente pentru fiecare.)
Titlul programului/proiectului ……………………………………..
Anul …………………………………………………………….
Organizaţia/instituţia care v-a sprijinit ……………………………
Suma acordată ………………… sau, respectiv, tipul sprijinului acordat ……………………………………
Descrieţi pe scurt programul/proiectul ………………………………
Parteneri în program/proiect ……………………………………….
Denumiţi o persoană care poate da referinţe despre program/proiect …………………………..

III. Date tehnice privind programul sau proiectul cultural pentru care se solicită finanţarea nerambursabilă

În cazul în care se solicită finanţări pentru mai multe programe sau proiecte culturale, prezenta secţiune a formularului se va completa pentru fiecare program/proiect.
1. Tipul de program/proiect
…………………………………………………………………
2. Localitatea/localităţile în care se derulează programul/proiectul:
…………………………………………………………………
3. Oportunitatea programului/proiectului în raport cu priorităţile comunităţii:
(Precizaţi temeiul iniţiativei şi necesităţile la nivel local, zonal, naţional sau internaţional cărora le răspunde programul/proiectul propus.)
4. Beneficiari
a) Beneficiarii sunt rezidenţi în: ………………………………….
(Precizaţi localitatea/localităţile.)
b) Grupul-ţintă:
– vârsta medie;
– numărul de persoane;
– modalităţile de selecţionare a beneficiarilor
5. Durata în timp:
a) În cazul programelor:
– Se derulează din data de ………………………… până în data de ………………………. .
– Urmează să se deruleze din data de ……………………. până în data de …………………….. .
b) În cazul proiectelor:
– din data de ………………… până în data de …………………
6. Descrierea programului/proiectului(max.150 de cuvinte).Descrierea detaliată se va prezenta in anexă.
…………………………………………………………………

7. Resurse umane implicate în organizarea programului/proiectului:
– Numărul total …………………, din care:
– personal de conducere ……………………………………….;
– personal de execuţie ………………………………………..;
– salariaţi ………………………………………………….;
– colaboratori ……………………………………………….;
– voluntari …………………………………………………..
8. Date privind coordonatorul programului/proiectului:
…………………………………………………………………
(Dacă este cazul, specificaţi dacă acesta mai are un alt contract de muncă sau o convenţie civilă de prestări de servicii, precum şi locul de muncă.)
Numele ………………… prenumele …………………, profesia …………………, funcţia …………………, locul de muncă …………………, domiciliul: localitatea …………………, str. …………………. nr. …….., sectorul/judeţul ……………………, telefonul de acasă …………………, codul poştal ……………………
9. Patrimoniul asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei (numai acea parte a patrimoniului angajată în derularea programului/proiectului):
a) patrimoniul mobil ……………………………………………..;
b) patrimoniul imobil …………………………………………….;
(Specificaţi situaţia juridică şi tehnică a acestora, anexând acte doveditoare şi planuri ale spaţiilor, cu precizarea utilităţilor.)
c) alte mijloace fixe din dotare ……………………………………
10. Modalităţi concrete de colaborare şi parteneriat:
a) parteneri la nivel local, judeţean, naţional:
…………………………………………………………………
b) parteneri externi:
…………………………………………………………………
(Precizaţi statutul juridic, precum şi responsabilităţile partenerilor. Prezentaţi în copie convenţiile de parteneriat stabilite cu partenerii dumneavoastră.)
11. Criteriile de evaluare a programului/proiectului propus:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
12. Rezultate preconizate:
…………………………………………………………………
13. Posibilităţi privind continuarea programului/proiectului după încetarea perioadei de subvenţionare:
…………………………………………………………………
14. Alte surse de finanţare:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
(Menţionaţi numele finanţatorilor şi contribuţia acestora.)

IV. Suma solicitată de la bugetul local:
………………… lei.

Preşedinte Responsabil financiar
…………………………………. …………………………………..
(numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)

Data …………………..
Ştampila

Anexa 3

Solicitant………………
Programul/proiectul cultural ………………
Data şi locul desfăşurării ………………..

BUGET cumulat
al programului/proiectului cultural

RON

Nr.crt

Categorie de cheltuieli

Contribuţie proprie

Suma solicitată

Total

Pe cat. de chelt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL

TOTAL GENERAL

 

NOTĂ:
Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare.
Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

Preşedinte Responsabil financiar ………………….. ……………………..
(numele, prenumele (numele, prenumele
şi semnătura) şi semnătura)

Data …………………..
Ştampila

Anexa 4

DECLARATIA DE IMPARTIALITATE

Reprezinta conflict de interese orice situatie care il impiedica pe beneficiar in orice moment sa actioneze in conformitate cu obiectivele autoritatii finantatoare, precum si situatia in care executarea obiectiva si impartiala a functiilor oricarei persoane implicate in implementarea proiectului poate fi compromisa din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o alta persoana.
Subsemnatul, ca persoana fizica sau ca persoana cu drept de reprezentare a organizatiei solicitante in ceea ce priveste implementarea proiectului, ma oblig sa iau toate masurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, asa cum este acesta definit mai sus, si, de asemenea, ma oblig sa informez autoritatea finantatoare despre orice situatie ce genereaza sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele si prenumele:

Functia:

Semnatura si stampila:

Anexa5

DECLARAŢIE

Subsemnatul ……………………………………………., domiciliat în localitatea ……………………., str. ……………….. nr. ……., bl. ……, ap. ……, sectorul/judeţul ………………………, codul poştal …………………………., posesor al actului de identitate ………….. seria …….. nr. ………………., codul numeric personal …………………………, în calitate de reprezentant al asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei ………………………, declar că am luat cunoştinţă de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale,
Declar pe propria răspundere că nu mă aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici una dintre următoarele situaţii:
a) în incapacitate de plată;
b) cu plăţile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;
c) nu am încălcat/a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice;
d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică;
e) nu am/are restanţe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;
f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.
Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.

Semnătura, Data
………………… ………………

Anexa 6

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE

a) cheltuielile de realizare a acţiunii/proiectului/programului cultural, precum costuri materiale şi servicii, costuri de producţie, închirieri de spaţii şi aparatură, onorarii, prestări servicii, premii şi altele asemenea;
b) achiziţionarea de dotări necesare derulării programului sau proiectului cultural – în limita unui procent de 20 % din totalul finanţării nerambursabile acordate
c) cheltuieli ocazionate de cazarea şi transportul intern şi internaţional ale participanţilor/invitaţilor;
d) alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii şi cercetări, consultanţă de specialitate, tipărituri, seminarii, conferinţe, ateliere de lucru, acţiuni promoţionale şi de publicitate;
e) cheltuieli de masă ale participanţilor şi/sau invitaţilor;
f) diurna, acordată în condiţiile legii;
g) cheltuieli de personal şi cheltuieli administrative, aferente perioadei de realizare a acţiunii/proiectului/programului cultural.
Cheltuielile de la literele e si g se acoperă cumulat, în limita unui procent de 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate.
Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare.
Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

Anexa 7

FORMULAR pentru raportări intermediare şi finale

Contract nr. …………………………………………………………………
Data încheierii contractului …………………………………………….
Asociaţia/Fundaţia/Organizaţia/cultul…………………………………………………………
– adresa ………………………………………………………………………
– telefon/fax ……………………………………………………………….
Denumirea programului/proiectuluii………………………………..
Data înaintării raportului ………………………………………………….
I.Raport de activitate
1.Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului:
(Descrierea nu va depăşi o pagină şi va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării programului/proiectului şi verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari, ecouri de presă, colaborarea cu alţi parteneri etc.)
2.Realizarea activităţilor propuse:
(Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DA/NU
Dacă NU, propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor activităţilor prevăzute în contract)
3.Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate:
(Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfăşurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficienţă. Anexaţi documente relevante, după caz.)
II.Raport financiar
1.Date despre finanţare:

2.Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate:
facturi, chitanţe fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine şi dispoziţii de plată.
3.Situaţia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (după modelul prezentat mai jos):

 

Categoria

Nr.si data

Unitatea

Data

Suma

cheltuieli

document

emitenta

Total (lei):

 

Preşedinte
(numele, prenumele şi semnătura)………………………………..
Coordonatorulprogramului/proiectului
(numele, prenumele şi semnătura)………………………………..
Responsabil financiar
(numele, prenumele şi semnătura)…………………………………
Data ……………….
Ştampila

Anexa 8

!! Antet aplicant !!

Catre,
Municipiul Tîrgu-Mureş
Adresa de inaintare a raportului final sau intermediar

Alaturat va inaintam raportul narativ si financiar privind proiectul inregistrat cu
nr. _______________, avand titlul _____________________________________ care a avut loc in ________________, in perioada _______________ in valoare de ____________________.

Data

Reprezentant legal Coordonator proiect

Numele si prenumele____________ Numele si prenumele____________

Semnatura ____________ Semnatura _____________

Ştampila