A Szabad Emberek Pártja (SZEP) marosvásárhelyi székhellyel rendelkező helyi reformista párt.

A Szabad Emberek Pártjának politikai célkitűzése, hogy Marosvásárhely lakossága olyan közösséget alkosson, amely a Románia által is elfogadott szerződésekben és chartákban szavatolt emberi jogok tiszteletben tartására alapoz, és amelyet a demokrácia szempontjából legelőrehaladottabb államokban bevált helyes gyakorlat alapján igazgatnak.

A Szabad Emberek Pártjának krédója, hogy az ember csak akkor lehet szabad, ha tiszteletben tartják és megvédik emberi jogait és alapvető szabadságait, ugyanakkor pedig ő maga is tiszteletben tartja mások jogait és alapvető szabadságait.

A Szabad Emberek Pártja által vallott értékek: a Marosvásárhely kulturális és nemzetiségi sokszínűsége iránti tisztelet, deliberatív és részvételi demokrácia, újítás a helyi közigazgatás terén, megkülönböztetés-mentesség, az emberi méltóság iránti tisztelet, újító szellem a civil és vállalkozói szféra tekintetében, a Románia által is ratifikált szerződésekben és chartákban szavatolt emberi jogok tiszteletben tartása, illetve a szolidaritás-vállalás mindazokkal, akiknek sérülnek alapvető jogaik és szabadságaik.

A Szabad Emberek Pártjának célkitűzései:

I. A helyi demokrácia fejlesztése

 • A részvételi költségvetés bevezetése, amelynek révén a helyi önkormányzat költségvetésének 20 százalékáról a lakosság preferenciáinak függvényében rendelkeznek. Ezekről a preferenciákról és megvalósítási sorrendjükről nyilvános konzultáció keretében születik döntés.
 • Polgári Egyeztető Tanács létrehozása, amelynek tagjai a szavazati joggal rendelkező városlakók közül kerülnek ki, sorshúzással. A testület tanácsadással segíti a Helyi Tanácsot a különféle projektek és programok lebonyolításában. A tanács összetételének tükröznie kell Marosvásárhely demográfiai struktúráját, a tagok manádtuma egy évig érvényes.
 • A wiki-kormányzati rendszer bevezetése, amelynek lényege, hogy Marosvásárhely bármely lakosa, aki szakosodással rendelkezik a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozó tevékenységi területek valamelyikén, hozzájárulhat ahhoz a tevékenységhez.

II. A helyi hatóságok és a város polgárai közötti viszony javítása

Olyan online platform létesítése, amelynek révén a lakosság könnyen kapcsolatba tud lépni a helyi hatóságokkal, illetve a marosvásárhelyi közintézményekkel

A bürökrácia csökkentése az egykapus ügyintézés bevezetésével

Olyan nyílt hozzáférésű portál létrehozása, amelyen online megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal mindennemű kiadásai

A korrupció megelőzését szolgáló módszerek bevezetése a közintézményekben, az Országos Korrupcióellenes Stratégia előírásaival összhangban

Helyes gyakorlat meghonosítása a közbeszerzési eljárások terén – a liciteken részt vevő vállalatoknak bizonyítaniuk kell, hogy tiszteletben tartják alkalmazottjaik jogait, illetve az emberi jogokat azokban a közösségekben, ahol tevékenységüket folytatják.

Helyes gyakorlat meghonosítása a közalkalmazottak és a polgárok közötti kommunikáció, kapcsolatteremtés terén (minden tevékenységi területen)

III. A vállalkozókedv növelése és az üzleti környezet javítása

 • Helyes gyakorlat meghonosítása a gazdasági társaságok tevékenységének ellenőrzésével foglalkozó közintézményeknél, annak érdekében, hogy a hangsúly a megelőzésre és a tanításra kerüljön, nem pedig a kényszerítő intézkedésekre,
  A helyi adók és illetékek rendszerének újragondolása úgy, hogy bátorítsa, ösztönözze a gazdasági kezdeményezéshez való joggal élést
 • – A magánvállalkozások iránti tisztelet kinyilvánítása azáltal, hogy legtöbb három napon belül választ kapnak bármilyen engedély vagy jóváhagyás kibocsátására vonatkozó igénylésükre
 • Marosvásárhely városának kiválósági központtá való alakítása számítástechnika és 3D-s nyomtatás terén, a felsőoktatási intézmények bevonásával;
 • A menedzsmenttel kapcsolatos védett ismeret (know how) átadása a kisvállalkozóknak, annak érdekében, hogy egyenlő eséllyel induljanak a nagyvállalatokkal való versenyben
 • Mures Incubation Lab név alatt futó közös tér kialakítása – magánszemélyek és felsőoktatási intézmények bevonásával –induló (startup) vállalkozások számára, amelyek vállalkozási projektek kidolgozásával és a védett ismeret (know how) átadásával foglalkoznak, és támogatják az innovációt. Adókedvezmények biztosítása a projektben részt vevő startup vállalkozások számára.
 • Oktató célzatú projektek kidolgozása a vállalkozói szellem erősítése érdekében

IV. A szociális kohézió és az inklúzió erősítése

 • A Marosvásárhelyen élő különféle etnikai csoportok közötti kapcsolatlétesítés ösztönzése, például a más nemzetiségűek által beszélt nyelv elsajátításának bátorításával;
 • Intézkedések hozatala annak érdekében, hogy Marosvásárhely minden polgárának biztosítva legyen az internethez való hozzáférés joga;
 • Marosvásárhely átalakítása úgy, hogy élhető város legyen a fogyatékkal élők számára is;
 • A tanulást segítő programok kidolgozása, minden marosvásárhelyi gyermek élvezője lenne ezeknek, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre – a program keretében napi legalább egy alkalommal meleg ételben részesülnének a gyerekek, és segítséget kapnának a házi feladatok élvégzésében;
 • Szociálislakás-program a hátrányos helyzetűek támogatására
 • Művelődési, sport-, hagyományőrző és oktató jellegű, interetnikus rendezvények szervezése az etnikumközi tolerancia előmozdítása érdekében

V. A turizmus mint prioritás

 • Átfogó idegenforgalmi fejlesztési terv kidolgozása az ide látogató turisták számának jelentős növelése céljából; a terv kidolgozásakor figyelembe kell venni mind a helyi látványosságokat, mind pedig a megye más turisztikai attrakcióit (Segesvár, Szováta stb.)

VI. A közpénzekhez való méltányos hozzáférés biztosítása

 • A szociális, sport- és művelődési tevékenységekre igényelhető vissza nem térítendő támogatások lehívásával kapcsolatos teljes szabályzat módosítása, illetve új szabályok felállítása a méltányosság, átláthatóság, előreláthatóság és megkülönböztetés-mentesség biztosítása érdekében

VII. Tartós városfejlesztés

 • Szomszédok közötti kisebb közösségek, társulások létesítése a közös érdekek megvédése érdekében, illetve hogy elejét vegyék az építkezésekkel kapcsolatos esetleges konfliktusoknak
 • A polgárok és helyi hatóságok közötti kommunikáció javítása és hatékonyabbá tétele a városfejlesztési tervekkel kapcsolatban
 • A város vitalitásának és az életminőségnek a javítása a közterek feljavításával különféle versenyek, részvételi tervezés révén
 • A városközpont vonzóbbá tétele gyalogosbarát intézkedések révén
 • Az autós forgalom csökkentése az alternatív közlekedési formák (közszállítás, kerékpáros és gyalogos közlekedés) ösztönzésével
 • Akadálymentes közlekedés biztosítása a gyalogosok és fogyatékkal élők számára, a városi közlekedési összeköttetések javítása
 • Kerékpárutak létesítése a legfontosabb útvonalakon, megfelelő összeköttetést biztosítva városon belül és a város közvetlen környezetével is.
 • A város hőmérsékletének csökkentése a zöldfelület kiterjesztése révén
 • A városfejlesztéssel kapcsolatos bizonyos tevékenységek civil szervezetekre való átruházása
 • A többközpontú városszerkezet támogatása, városi sűrítés, a belterületi határ kiterjesztésének korlátozása (a „kis távolságok városa” elv támogatása)
 • A közösségek közötti várospolitikai viszonyok fenntartása
 • Az iskolások és egyetemi hallgatók kerékpáros közlekedésre való ösztönzése különféle projektek révén.

VIII. Oktatás

 • Rövid- és középtávú prioritások: az iskolahelyiségek (beleértve a laboratóriumokat és a sporttermeket is) felújítása, felszerelése vagy újak építése helyi, illetve európai uniós alapokból, figyelve arra, hogy a város minden iskolája azonos felszereltségű legyen
 • A szülői bizottságok részéről érkező mindennemű adomány (amit jelenleg OSZTÁLYPÉNZKÉNT tartanak számon) betiltása, illetve a szülők arra való ösztönzése, hogy ezeket az összegeket olyan iskolán kívüli tevékenységek támogatására szánják, amelyekbe helybéli szakembereket, civil szervezeteket, illetve az analfabetizmus visszaszorítását, a fejlesztést, innovációt és kutatást szorgalmazó magáncégeket vonnak be.
 • Az iskolák számítógépesítése, informatizálása, hogy a helyi közösséghez tartozó, oktatással kapcsolatos tevékenységet folytató nonprofit szervezeteknek lehetőségük legyen különféle oktatási célzatú tartalom feltöltsére, a pedagógusoknak és tanulóknak pedig ingyen hozzáférésük legyen mindehhez.
 • A digitális írástudás elsajátításának támogatása a pedagógusok és szülők körében, hogy megismertethessék a tanulókkal/gyerekekkel az alternatív oktatás, az e-learning, az élethosszig való tanulás elvét