A SZABAD EMBEREK PÁRTJÁNAK (SZEP) ALAPSZABÁLYA

I. fejezet: Általános rendelkezések

1. cikkely: A Szabad Emberek Pártja román közjogi jogi személy, a román állam jogi személyekre vonatkozó törvényeivel összhangban tevékenykedik, és az Alkotmány által szavatolt közéleti küldetést teljesít.
2. cikkely: (1) A Szabad Emberek Pártja helyi reformista párt, marosvásárhelyi székhellyel.
(2) Tevékenységével népszerűsíti a nemzeti értékeket és érdekeket, a politikai pluralizmust, hozzájárul a közvélemény alakításához, jelöltjei révén részt vesz a választásokon és a helyi hatóságok megalakításában, valamint a törvényeknek megfelelően ösztönzi az állampolgárokat a választásokon való részvételre. A Szabad Emberek Pártja kizárólag politikai célokat követ.
(3) A Szabad Emberek Pártjának politikai célkitűzése, hogy Marosvásárhely lakossága olyan közösséget alkosson, amely a Románia által is elfogadott szerződésekben és chartákban szavatolt emberi jogok tiszteletben tartására alapoz, és amelyet a demokrácia szempontjából legelőrehaladottabb államokban is alkalmazott jó gyakorlat alapján igazgatnak.

(4) A Szabad Emberek Pártjának krédója, hogy az ember csak akkor szabad, ha alapvető jogait és szabadságait tiszteletben tartják és védik, illetve ha ő is tiszteletben tartja és védi mások alapvető jogait és szabadságait.

(5) A Szabad Emberek Pártja által vallott értékek: a Marosvásárhely kulturális és nemzetiségi sokszínűsége iránti tisztelet, deliberatív és részvételi demokrácia, újítás a helyi közigazgatás terén, megkülönböztetés-mentesség, az emberi méltóság iránti tisztelet, újító szellem a civil és vállalkozói szféra tekintetében, a Románia által is ratifikált szerződésekben és chartákban szavatolt emberi jogok tiszteletben tartása, illetve a szolidaritás-vállalás mindazokkal, akiknek sérülnek alapvető jogaik és szabadságaik.

(6) Jelen Alapszabály elsősorban a következő, Románia által is ratifikált chartákat és egyezményeket tartja szem előtt: a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egységokmányát, a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Paktumát, az Emberi Jogok Európai Egyezményét, az Európai Unió Alapjogi Chartáját és a Módosított Európai Szociális Chartát.

(7) Tevékenysége során a Szabad Emberek Pártja a Velencei Bizottság által kidolgozott, politikai kérdésekben követendő jó gyakorlatok kódexét is figyelembe veszi.

3. cikkely: A Szabad Emberek Pártjának neve, jelei, székhelye

(1) A párt teljes neve Szabad Emberek Pártja, nevének rövidítése SZEP.

(2) A Szabad Emberek Pártjának állandó jele két összekulcsolt kezet ábrázol, a SZEP rövidítést, valamint a Szabad Emberek Pártja teljes megnevezést is tartalmazza.

(3) Választási jele azonos az állandó jellel.

(4) Az állandó jel fekete-fehér és színes grafikai ábrázolását jelen Alapszabály 1-es számú melléklete mutatja be.

(5) Az Állandó Közgyűlés módosíthatja a párt állandó és választási jelét.

(6) A párt jele és színei mind az alakulat zászlaján, mind a Szabad Emberek Pártja valamennyi hivatalos anyagában és dokumentumában megtalálhatók.

(7) A párt állandó jelét a soron következő választások előtt legfennebb 6 hónappal módosíthatják a párt illetékes szervei jelen Alapszabálynak megfelelően, és az érvényben lévő törvényekkel összhangban.

(8) A SZEP központi székhelye Maros megyében, Marosvásárhelyen található, a Poștei – Posta utca 1. szám alatt, a földszinten.

(9) A központi székhely címe az Állandó Közgyűlés határozatával módosítható.

(10) A politikai párt megváltoztathatja székhelyét, és kirendeltségeket létesíthet bárhol Romániában vagy külföldön, az érvényben lévő törvényes előírások tiszteletben tartásával.

(11) A párt tevékenysége végzéséhez szükséges helyiségek birtoklása bármely, a törvény által szavatolt módon történhet: bérbevételi, társulási vagy adásvételi szerződéssel, adományozással, illetve másként.
(12) A politikai párt működésének időtartama korlátlan, tevékenységét pedig a Politikai Pártok Jegyzékébe való regisztrálását követően kezdi el.

II. fejezet: A tagok

4. cikkely: A tagsági minőség

(1) A SZEP csoportjának tagja lehet vagy létrehozhat SZEP-csoportot bármely olyan román vagy európai uniós állampolgár, aki betöltötte a 18. életévét, szavazati joggal rendelkezik, és magáénak vallja az Alapszabályban, illetve a politikai programban előírtakat.

(2) Nem lehet a SZEP tagja senki, aki nem tartozik valamely SZEP-csoporthoz.

(3) Egy SZEP-csoportot legalább 3 és legfennebb 10 személy alkot. A SZEP Alapító Csoportja a párt alapító okmányában feltüntetett 4 alapító tagból áll.

(4) Ahhoz, hogy valaki tagja legyen egy SZEP-csoportnak, nyilatkoznia kell arról, hogy egyetért a SZEP politikai céljával, krédójával, értékeivel, az emberi jogok Románia által is ratifikált chartáival és egyezményeivel, illetve a jelen Alapszabállyal. A nyilatkozatot az érintett személynek alá kell írnia, és ellenjegyezniük kell azt a csoport tagjainak is. A nyilatkozatot a SZEP elektronikus jegyzékében őrzik.

(5) SZEP-csoport alakítható, ha legalább 3, 18 évet betöltött, szavazati joggal rendelkező román állampolgár vagy valamilyen más európai uniós állam polgára közös nyilatkozatot ír alá, amelyben kifejezi egyetértését a SZEP politikai céljával, krédójával, értékeivel, az emberi jogok Románia által is ratifikált chartáival és egyezményeivel, illetve a jelen Alapszabállyal. A nyilatkozatot az Alapító Csoporthoz küldik, amely a SZEP elektronikus jegyzékében archiválja azt.

(6) Megalakulása után a SZEP-csoport nevet ad magának, hogy azonosítani lehessen. (Például: POL Red, POL Igen, POL Solidar stb.)

(7) Valamennyi, 10-nél kevesebb tagból álló SZEP-csoportnak joga van eldönteni, hogy nyílt (új tagokat befogadó) vagy zárt csoport kíván lenni. A tíztagú csoportok értelemszerűen zárt csoportok. A SZEP Alapító Csoportja zárt csoport.

(8) A SZEP nem hierarchikus rendszer. A csoportok egyenlő jogokkal rendelkeznek. A SZEP Alapító Csoportja semmilyen kiváltságot nem élvez a többi SZEP-csoporttal szemben. Az egyetlen különbség a SZEP Alapító Csoportja és bármely más SZEP-csoport között, hogy az Alapító Csoport határozta meg a SZEP célját, krédóját és értékeit, megszerkesztette a jelen Alapokmányt, és nem oszlatható fel.

(9) Egy SZEP-csoport minden tagja egyenlő. Nincs csoportvezető.

(10) Egy személy nem lehet több SZEP-csoport tagja. Ha egy SZEP-csoport tagokat veszít, és 3-nál kevesebben maradnak, választhat aközött, hogy felbomlik, vagy más csoportokból fogad be tagokat. Utóbbi esetben a csoportnak jogában áll eldönteni azt, hogy az új tagok állandók vagy ideiglenesek – vagyis addog maradnak tagok, ameddig az érintett csoport új tagokat talál, de nem később, mint 3 hónapon belül.

(11) Minden SZEP-csoport önállóan alakítja ki stratégiáját és cselekvési tervét, amelyet véghez szeretne vinni, a SZEP stratégiáival és cselekvési tervével összhangban.

(12) Bármely SZEP-csoport együttműködési javaslatot tehet egy vagy több projekttel kapcsolatban egy másik, illetve akárhány SZEP-csoportnak. Az érintett csoportoknak jogukban áll elfogadni vagy elutasítani a javaslatot.

(13) Sem egy, sem több SZEP-csoport nem tilthatja meg egyetlen SZEP-csoportnak sem, hogy lebonyolítsa azokat a tevékenységeket, amelyeket szeretne, amennyiben azok összhangban vannak a párt céljaival.

5. cikkely: Döntéshozatali eljárások egy SZEP-csoportban

(1) Egy SZEP-csoport bármely tagjának jogában áll tevékenységeket javasolni a csoport többi tagjának. Egy csoporttag csakis a saját csoportjában tehet javaslatokat tevékenységekre. Csak a csoportok tehetnek együttműködési javaslatokat más csoportoknak.

(2) A javaslattételt követően a csoport tagjai közül sorshúzással kiválasztanak egy irányítót. Az érintett kinevezése után megvizsgálja, hogy a javaslat összhangban van-e a SZEP politikai céljával, értékeivel és a jelen Alapszabállyal, és megkérdezi a csoport tagjait, vannak-e fenntartásaik a javaslattal kapcsolatban.

(3) Ha nincsenek kifogások, a javaslatot elfogadják.

(4) Ha vannak kifogások, vagy ha az irányító megállapítása szerint ellentmondások figyelhetők meg a javaslat és a SZEP célja, értékei és Alapszabálya között, a csoport többi tagjával együtt megállapodik abban, hogy a lehető legrövidebb időn belül megvitatják a kérdést.

(5) Ha a vitára amiatt kerül sor, mert az irányító azt állapította meg, hogy ellentét van a javaslat, illetve a SZEP célja, értékei és Alapszabálya között, a vitában az érintett visszavonul az irányító szerepéből és sorshúzással új irányítót választanak.

(6) Minden csoport dönthet arról, milyen eljárást alkalmaz a viták során. Ezt az eljárást nyilvánosságra kell hozni. Az irányítónak a vita teljes ideje alatt semlegesnek kell maradnia a kifejtett álláspontokkal kapcsolatban. Ugyanakkor az irányítónak kötelessége megbizonyosodnia arról, hogy minden érintett fél megértette a másik fél álláspontját és érveit. A vita akkor ér véget, amikor valamennyi fél kifejtette álláspontját és érveit, és mindenki megértette a másik érveit.

(7) A javaslatot tevő személy a vita teljes ideje alatt visszavonhatja javaslatát, ebben az esetben a vita lezárul.

(8) A vita lezárulása után az irányítónak közvetítenie kell a felek beleegyezését. Ebben az esetben a beleegyezés további kifogások hiányát jelenti. Valamennyi SZEP-csoportnak jogában áll döntenie saját közvetítői eljárásáról. Ezt az eljárást nyilvánosságra kell hoznia.

(9) A közvetítés eredményeként létrejött javaslatot elfogadják, és az kötelező jellegűvé válik azon SZEP-csoport számára, amely rábólintott arra.

(10) Ha a közvetítés során nem sikerül megállapodásra jutni, a javaslatot elutasítják.

(11) Az irányítónak kötelessége a vitát, a felek közötti közvetítést és annak eredményét nyilvános dokumentumban összefoglalnia. Ha a javaslatot vita nélkül fogadták el, mert nem emeltek kifogást ellene, az irányítónak kötelessége ezt nyilvános dokumentumban feljegyeznie.

(12) Valamennyi, egy SZEP-csoport által egy vagy több csoportnak vagy az egész SZEP-hálózatnak tett javaslatot a fent pontosított szabályok alapján fogadnak vagy utasítanak el.

(13) Ha egy SZEP-csoport több csoportnak vagy az egész SZEP-hálózatnak tett javaslatát bizonyos csoportok elfogadják, mások pedig elutasítják, az csak azon csoportok számára válik kötelező jellegűvé, amelyek elfogadták. A javaslatot elfogadó és elutasító csoportok közötti közvetítés csak akkor lehetséges, ha azt valamelyik fél kéri.

6. cikkely: A tagsági minőség elvesztése. Egy SZEP-csoport felbomlása

(1) Bármely SZEP-csoporttag, aki tetteivel vagy nyilatkozataival megszegi a jelen Alapszabályban rögzített alapelveket, célokat, krédót, értékeket, elveszti SZEP-csoporttagságát, és ennek következtében SZEP-tagságát is.

(2) A tagság megszüntetését bármely SZEP-csoport bármely tagja javasolhatja, aki bizonyítani tudja a szabálysértést. A javaslatot annak a SZEP-csoportnak terjesztik elő, ahová az érintett személy tartozik. Ha megkapta a javaslatot és a bizonyítékokat, a csoport az ötödik cikkelyben rögzített szabályok alapján határoz.

(3) Ebben az esetben a vitára bocsátandó javaslat nem arról szól, hogy az érintett személyt ki kell-e zárni a csoportból vagy sem, hanem arról, hogy a bizonyítékok alapján megszegte-e a célt, a krédót, az értékeket vagy a Alapszabályt, vagy sem. A vita kötelező, kivéve, ha maga az érintett személy véli úgy, hogy a bizonyítékok alapján szabálysértés történt. Ha a vita végére a vádolt személy az egyetlen, aki azt állítja, hogy tettei vagy nyilatkozatai nem szabálysértők, a csoport határozatot fogad el arról, hogy visszavonja az érintett személy tagságát. Ha legalább egy személy egyetért a vádolt személlyel, a javaslatot visszavonják.

(4) Ha az irányítónak kétségei vannak afelől, hogy a javaslat elfogadásával vagy elutasításával kapcsolatos határozat helyénvaló volt-e, jogában áll kérni a Demokratikus Garanciákért Bizottságtól, hogy tárgyaljon a kizárási javaslatról. Ugyanezen jogában áll a vádolt személynek, illetve annak is, aki megfogalmazta a kizárási javaslatot, amennyiben az irányító nem kíván élni ezzel a joggal. A Demokratikus Garanciákért Bizottság döntése végleges.

(5) Egy SZEP-csoportból kizárt személy egy évre elveszti azon jogát, hogy valamely SZEP-csoport tagja legyen, vagy hogy új SZEP-csoportot hozzon létre. Az egy év lejárta után visszanyeri mindkét jogát, amennyiben arra előzőleg rábólint a Demokratikus Garanciákért Bizottság.

(6) Ha egy személyt kétszer zárnak ki egy SZEP-csoportból, végleg elveszti azt a jogát, hogy egy csoport tagja legyen, vagy új SZEP-csoportot alakítson.

(7) Minden olyan SZEP-csoportot feloszlatnak, amely elfogadott határozataival megszegi a SZEP célját, értékeit vagy Alapszabályát.

(8) A feloszlatási javaslatot bármely SZEP-csoport megteheti akármely harmadik SZEP-csoport számára. Ha utóbbi csoport elutasítja a javaslat tárgyalására vonatkozó felkérést, a kezdeményező csoport kisorsol egy másik SZEP-csoportot. Utóbbinak nincs joga ahhoz, hogy elutasítsa a kérést.

(9) A vádolt SZEP-csoport sorshúzással kiválaszt egy tagot, aki a vitában képviseli, és ebben az esetben az érintett személy annak a SZEP-csoportnak lesz az átmeneti tagja, amelyben a kizárási javaslatról tárgyalnak.

(10) A továbbiakban ugyanúgy kell eljárni, mint egy tag kizárására vonatkozó javaslat esetén.

(11) Azok a személyek, akik egy feloszlatott csoport tagjai voltak, egy évre elvesztik azon jogukat, hogy valamely SZEP-csoport tagjai legyenek vagy SZEP-csoportot hozzanak létre. Az egy év lejárta után visszakapják mindkét jogukat, ha előzőleg beleegyezett abba a Demokratikus Garanciákért Bizottság.

(12) Ha egy feloszlatott csoport volt tagját kizárják egy SZEP-csoportból, vagy olyan SZEP-csoport tagja, amelyet felbontanak, az érintett végleg elveszti azon jogát, hogy tagja legyen egy SZEP-csoportnak, vagy újat létesítsen.

7. cikkely: A SZEP-tagok jogai és kötelezettségei

(1) A SZEP-tagok a következő jogokkal rendelkeznek:

a. létrehozhatnak SZEP-csoportot, vagy csatlakozhatnak egy már létező SZEP-csoporthoz;
b. általuk szükségesnek vélt tevékenységeket javasolhatnak annak a SZEP-csoportnak, amelynek tagjai;
c. ha sorshúzással rájuk esik a választás, irányítók lehetnek abban a csoportban, amelynek tagjai;
d. részt vehetnek az Állandó Közgyűlés munkálatain;
e. megpályázhatják a SZEP elnöki tisztségét;
f. tagsági kinevezést kaphatnak a Végrehajtó Bizottságba;
g. megpályázhatják a marosvásárhelyi helyi tanácsosi vagy polgármesteri tisztséget;
h. támogatásban és tanácsadásban részesülhetnek a SZEP részéről, ha jogaikat és szabadságaikat megsérti egy harmadik fél (közintézmények és hatóságok vagy közjogi magán- illetve jogi személyek);
i. bármely más, jelen Alapszabály által előírt jogok.

(2) A SZEP-tagoknak a következő kötelezettségeik vannak:

a. ismerjék és tartsák tiszteletben a SZEP politikai célját, krédóját, értékeit, Alapszabályát és politikai programját;
b. ismerjék és tartsák tiszteletben a Románia által az emberi jogokkal kapcsolatban ratifikált chartákat és egyezményeket, vagy legalább az Alapszabály 2. cikkelyének 5. bekezdésében felsoroltakat;
c. tartózkodjanak mindenféle olyan magatartástól vagy tevékenységtől, amelyek érdekellentéttel hozhatók összefüggésbe;
d. ne okozzanak anyagi kárt a Szabad Emberek Pártjának, és ne rontsanak megítélésén;
e. védelmezzék a SZEP tulajdonában lévő javakat;
f. tartsák tiszteletben az Állandó Közgyűlés határozatait mindaddig, amíg nem érvényteleníti azokat a Demokratikus Garanciákért Bizottság döntése;
g. tegyenek tanúbizonyságot szolidaritásról és bajtársiasságról a többi SZEP-taggal szemben, ameddig azok nem szegik meg a párt politikai célját, krédóját, értékeit és az Alapszabályban előírtakat;
h. fizessék a tagsági díjat; ha objektív okokból nem fizetnek, ez nem vezet az (1)-es bekezdésben említett jogok elvesztéséhez
i. bármely más, jelen Alapszabályban előírt kötelezettség.

III. fejezet: Vezető és ellenőrző szervek

8. cikkely: (1) A SZEP vezető szervei az Állandó Közgyűlés, a SZEP elnöke és a Végrehajtó Bizottság.

(2) A SZEP ellenőrző szerve a Demokratikus Garanciákért Bizottság.

9. Cikkely: Az Állandó Közgyűlés

(1) Az Állandó Közgyűlés a SZEP legfelsőbb vezető szerve. A Közgyűlést a SZEP tagjai alkotják, és állandó abban az értelemben, hogy tevékenysége folyamatos.

(2) Tevékenysége kifejtéséhez a Közgyűlés online felülettel rendelkezik, amely az elektronikus szavazást is lehetővé teszi, hogy ne legyen kötelező jellegű a tagok fizikai jelenléte egy adott helyszínen.

(3) Azok a SZEP-tagok, akiknek nincs internet-hozzáférésük, a SZEP központi székhelyén gyűlnek össze, egy olyan helyiségben, amelyből a világháló révén kapcsolatba léphetnek a többiekkel.

(4) A Közgyűlés valamennyi SZEP-tag számára kötelező érvényű határozatokat fogad el. A határozatok akkor minősülnek elfogadottaknak, ha azok mellett szavazott a SZEP-tagok fele és még egy személy.

(5) Az Alapszabály, illetve a politikai program megváltoztatását vagy módosítását érintő határozatok akkor minősülnek elfogadottaknak, ha a SZEP-tagok kétharmada ezek mellett szavazott.

(6) Az Állandó Közgyűlés valamennyi határozata megfellebbezhető a Demokratikus Garanciákért Bizottságnál az elfogadását követő egy héten belül. Az óvást legalább egy SZEP-tag vagy legalább egy SZEP-csoport terjesztheti elő. A Demokratikus Garanciákért Bizottság döntése végleges és kötelező jellegű.

(7) Bármely SZEP-tagnak jogában áll határozat-javaslatokat tennie, amelyeket az Állandó Közgyűlés szavazásra bocsáthat.

10. cikkely: Az Állandó Közgyűlés hatásköre:

a. megszavazza a SZEP Alapszabályát és politikai programját;
b. módosítja a SZEP Alapszabályát és politikai programját;
c. megszerkeszti és elfogadja saját Működési Szabályzatát, az Alapszabály előírásainak megfelelően;
d. módosítja saját Működési Szabályzatát;
e. megszavazza a SZEP Etikai Kódexét és a Demokratikus Garanciákért Bizottság Működési Szabályzatát;
f. elfogadja vagy elutasítja a SZEP szövetkezési politikáit;
g. valamennyi SZEP-tag számára érvényes belső szabály erejű határozatokat fogad el;
h. elfogadja a SZEP éves költségvetését és a választási kampányok büdzséjét;
i. dönt a SZEP és egy másik párt közötti fúzióról és annak típusáról;
j. adott esetben dönt a SZEP önfeloszlatásáról;
k. bármely más, a SZEP Alapszabályában előírt hatáskörök.

11. cikkely A SZEP elnöke

A SZEP elnökét közvetlen és titkos szavazással választják meg a SZEP tagjai.

(2) A szavazás elektronikus úton történik. Azok a szavazati joggal rendelkező személyek, akiknek nincs internet-hozzáférésük, a SZEP székhelyén kialakítandó szavazókörzetben adhatják le voksukat.

A SZEP bármelyik tagja megpályázhatja az alakulat elnöki tisztségét. A választási szabályzatot az Állandó Közgyűlés állítja össze és fogadja el. Az Állandó Közgyűlésnek jogában áll módosítani a szabályzatot, ez azonban legkésőbb egy évvel az elnökválasztás megszervezése előtt meg kell hogy történjen.

A szavazás eredményének megállapítása a Demokratikus Garanciákért Bizottság hatáskörébe tartozik. Amennyiben a bizottság a választási szabályzat áthágására vagy választási csalásra utaló bizonyítékok birtokába jut, érvényteleníti a választás eredményét, és ismét kiírják a szavazást.

A SZEP elnökének mandátuma 2 évig tart és megújítható.

(6) A SZEP elnökének mandátuma a törvény erejénél fogva a 2 év letelte után szűnik meg, illetve megszakadhat, amennyiben elveszíti SZEP-tagságát, lemond vagy leváltják.

(7) Az elnök leváltását legalább egy SZEP-tagnak vagy SZEP-csoportnak kell javasolnia, és abban az esetben fogadja el az Állandó Közgyűlés, ha a SZEP-tagok legkevesebb kétharmada megszavazza azt. A bizottság döntése végleges.

(8) A SZEP-elnöki minőség elvesztése nem jár együtt a SZEP-elnöki tisztségre pályázás jogától való megfosztással, csak abban az esetben, ha az a SZEP-tagság elvesztéséből fakad.

12. cikkely A SZEP elnökének hatásköre:

a. képviseli a SZEP-et;
b. kinevezi a Végrehajtó Bizottság tagjait;
c. vezeti a Végrehajtó Bizottság üléseit;
d. javaslatot tesz az Állandó Közgyűlésnek a SZEP szövetkezési politikájával kapcsolatban;
e. javasolja az Állandó Közgyűlésnek a SZEP egyesülését más párttal, illetve javaslatot tesz a fúzió típusára vonatkozóan is;
f. javasolja az Állandó Közgyűlésnek a SZEP önfelszámolását;
g. egyeztető tanácsokat létesíthet SZEP-tagokból vagy a párton kívüli személyekből azzal a céllal, hogy ez segítse a Végrehajtó Bizottság munkáját;
h. a SZEP Alapszabálya által előírt egyéb hatáskörök.

13. cikkely A Végrehajtó Bizottság

(1) A SZEP Végrehajtó Bizottsága állandó testület, amelyet kizárólag SZEP-tagok alkothatnak.

(2) A Végrehajtó Bizottság tagjainak számát – amely nem haladhatja meg a tízet – a SZEP elnöke szabja meg, és ugyancsak az ő hatáskörébe tartozik a tagok kinevezése. A párt alapító tagjai a Végrehajtó Bizottság de iure tagjai.

(3) A Végrehajtó Bizottság kollegiális szervezet, amely egyöntetű döntéseket hoz.

(4) A Végrehajtó Bizottság tagjait a Demokratikus Garanciákért Bizottság válthatja le, a SZEP elnökének javaslatára, amelyben a leváltásra javasolt személy kijelentéseire és cselekedeteire vagy szerepkörének megszűnésére hivatkozhat.

(5) A SZEP-tagság elvesztése automatikusan maga után vonja a végrehajtó bizottsági tagság elvesztését.

(6) A Végrehajtó Bizottság összetételének tükröznie kell Marosvásárhely nemzetiségi sokszínűségét. Ugyanakkor legalább egy fogyatékkal élő személynek is helyet kell kapnia a Végreható Bizottságban.

(7) A Végrehajtó Bizottság tagjainak legkevesebb 40%-a nő kell hogy legyen.

14. cikkely A Végrehajtó Bizottság hatásköre:

a. javaslatot tesz az Állandó Közgyűlés felé a SZEP politikai stratégiájára, kommunikációs stratégiájára és választási stratégiájára vonatkozóan;
b. javaslatot tesz az Állandó Közgyűlés felé a SZEP helyi közigazgatási programjára vonatkozóan;
c. javaslatot tesz az Állandó Közgyűlés felé a SZEP költségvetés-tervezetére vonatkozóan;
d. irányítja a SZEP-csoportok tevékenységét az Állandó Közgyűlés határozatainak életbe léptetésére vonatkozóan;
e. kidolgozza saját működési szabályzatát – az Alapszabályban előírtaknak megfelelően –, és felterjeszti elfogadásra az Állandó Közgyűlésnek;
f. a SZEP Alapszabálya által előírt egyéb hatáskörök.

15. cikkely A Demokratikus Garanciákért Bizottság

(1) A Demokratikus Garanciákért Bizottság felügyeli a SZEP politikai célkitűzéseinek, krédójának, illetve az Alapszabályban előírtaknak a betartását. Feladata megbizonyosodni arról, hogy minden SZEP-tagnak tiszteletben tartják az alapvető jogait és szabadságait, illetve megoldani a SZEP-tagok között adódó esetleges nézeteltéréseket.

(2) A bizottság 5 tagból áll, akiket az Állandó Közgyűlés nevez ki. E tekintetben a közgyűlésnek – a SZEP Alapszabályában előírtaknak megfelelően – ki kell dolgoznia a tagok toborzására és kiválasztására vonatkozó szabályzatot.

(3) A bizottság tagjai nem lehetnek sem a SZEP, sem más politikai párt tagjai, erkölcsileg feddhetetleneknek kell lenniük, és jártasaknak az emberi jogok, illetve az erkölcs-menedzsment terén.

(4). A Demokratikus Garanciákért Bizottság tagja lehet bárki, aki megfelel a (3). bekezdésben előírtaknak, és Románia vagy más európai uniós tagállam állampolgára, függetlenül attól, hogy milyen településre szól az állandó lakhelye.

(5) A Demokratikus Garanciákért Bizottság hatékony működésének biztosítása érdekében a Végrehajtó Bizottság a testület rendelkezésére bocsát egy online felületet, amelyen a tagok lefolytathatják tevékenységüket, anélkül, hogy fizikailag is jelen kellene lenniük egy bizonyos helyen.

(6) A Demokratikus Garanciákért Bizottságban való tagságért honorárium jár. Ennek összegét az Állandó Közgyűlés által hozott határozatban állapítják meg.

(7) A Demokratikus Garanciákért Bizottság tagjainak mandátuma 4 évre szól és megújítható. A tagság a mandátum lejérta előtt lemondással vagy leváltással szűnik meg.

(8) A Demokratikus Garanciákért Bizottság tagjának leváltására vonatkozó javaslatról határozatot fogad el az Állandó Közgyűlés, amelyet aztán kielemez egy olyan, az alkalmazott etika kutatásával foglalkozó központ, amellyel előzőleg együttműködési szerződést kötött az Állandó Közgyűlés. A kutatási központ döntése végleges.

(9) Amennyiben nem születik egyöntetű döntés a Demokratikus Garanciákért Bizottságban, titkos szavazással, legalább 3 támogató vokssal fogadják el a határozatokat.

(10) A bizottság havonta egy alkalommal tart rendes munkaülést, de rendkívüli esetekben is összeülhet, a SZEP elnökének felhívására.

Art. 16 A Demokratikus Garanciákért Bizottság hatásköre:

a. javaslatot tesz az Állandó Közgyűlésnek a bizottság szervezési és működési szabályzatára vonatkozóan;
b. javaslatot tesz az Állandó Közgyűlésnek a SZEP etikai kódexére vonatkozóan;
c. évente tevékenységi beszámolót készít, és bemutatja azt az Állandó Közgyűlésnek;
d. fellebbviteli bíróságként működik a SZEP-tagok kizárása, illetve SZEP-csoportok felszámolása esetén;
e. dönt – az Állandó Közgyűlés javaslatát követően – a SZEP-elnök leváltásáról;
f. dönt – a SZEP-elnök javaslatát követően – a Végrehajtó Bizottság valamely tagjának leváltásáról;
g. megállapítja a SZEP-elnök-választás eredményét;
h. megállapítja a köztisztségekre pályázó SZEP-jelöltek szavazással való kiválasztását, ahogyan arról az újra kiadott, 2003/14-es számú törvény 10. cikkelyének j. pontja rendelkezik;
i. kielemzi az Állandó Közgyűlés határozataival kapcsolatos óvásokat, és dönt ezek ügyében;
j. kielemzi a SZEP-tagok esetleges érdek-összeférhetetlenségével kapcsolatos ügyeket, és döntést hoz ezekben;
k. a SZEP Etikai Kódexében előírtaknak megfelelően fegyelmi bírságot ró a SZEP-tagokra;
l. a SZEP Alapszabálya által előírt egyéb hatáskörök.

IV fejezet: A Marosvásárhely polgármesteri tisztségére, illetve a helyi tanácsosi tisztségekre pályázó jelöltek kiválasztása

17. cikkely (1) A Marosvásárhely polgármesteri tisztségére, illetve a helyi tanácsosi tisztségekre pályázó SZEP-jelöltek kiválasztása nyílt előválasztással történik, amelyen minden SZEP-tag szavazhat, amennyiben a SZEP a 2003/14-es számú törvény módosított változata 4. cikkelye 1. bekezdésében előírtak alapján szerveződött és működik.

(2) A SZEP bármelyik tagja benevezhet arra a belső megmérettetésre, amelynek célja a Marosvásárhely polgármesteri tisztségére, illetve a helyi tanácsosi tisztségekre pályázó hivatalos SZEP-jelöltek kiválasztása.

(3) A szavazás elektronikus úton történik. Azok a szavazati joggal rendelkező személyek, akiknek nincs internet-hozzáférésük, a SZEP székhelyén kialakítandó szavazókörzetben adhatják le voksukat.

(4) A választási szabályzatot az Állandó Közgyűlés fogadja el. Az Állandó Közgyűlésnek jogában áll módosítani a szabályzatot, ez azonban legkésőbb egy évvel a Marosvásárhely polgármesteri tisztségére, illetve a helyi tanácsosi tisztségekre pályázó SZEP-jelöltek kiválasztása céljából tartandó előválasztás előtt meg kell hogy történjen.

(5) A választás eredményét a Demokratikus Garanciákért Bizottság állapítja meg. Amennyiben a bizottság a választási szabályzat áthágására vagy választási csalásra utaló bizonyítékok birtokába jut, érvényteleníti a választás eredményét, és ismét kiírják a szavazást.

(6) A többi település esetében, ahol jelölteket indít a SZEP, a jelöléseket a Végrehajtó Bizottság hagyja jóvá, a Demokratikus Garanciákért Bizottság pedig megállapítja azokat.

V. fejezet: A párt finanszírozása és a pártvagyon kezelése

18. cikkely (1) A SZEP a tagok által fizetett tagsági díjból, adományokból, hagyatékokból és egyéb ajándékozásokból finanszírozza magát, illetve saját tevékenységből származó jövedelemből, a 2006/334-es számú törvény módosított változata 16. cikkelyében előírtak betartásával.
(2) A tagsági díj összegét határozatban szabja meg az Állandó Közgyűlés. Az egy tag által egy év alatt befizetett tagsági díj összege nem haladhatja meg 48 országos bruttó minimálbérnek megfelelő összeget. Viszonyítási alapnak mindig az adott év január elsején érvényes bruttó minimálbér számít. Az előző pénzügyi évben befolyt tagsági díjak összegét, illetve azoknak a párttagoknak a listáját, akik az előző pénzügyi évben 10 országos bruttó minimálbérnek megfelelő összeget meghaladó tagsági díjat fizettek be összesen, közzéteszik Románia Hivatalos Közlönyében, az I. részben, a következő év április 30-áig (a 2006/334-es számú törvény módosított változatának 5. cikkelye, 5. bekezdésében előírtak betartásával).

(3) Minden SZEP-csoportnak jogában áll adományokat elfogadni, illetve javakat és szolgáltatásokat értékesíteni – a törvényes előírások betartásával – annak érdekében, hogy tevékenységét és projektjeit finanszírozza. Ehhez minden SZEP-csoportnak saját bankszámlát kell nyitnia.

(4) Minden SZEP-csoport bevételének 25%-a a SZEP közös számlájára folyik be, és a párt mint egész tevékenységeinek finanszírozására költik.

(5) A párt mint egész saját bankszámlával rendelkezik, és a maga rendjén szintén elfogadhat adományokat, illetve jövedelme származhat javak és szolgáltatások értékesítéséből, a törvényes keretek betartásával.

(6) A SZEP által közvetlen módon szerzett jövedelem 25 százaléka a SZEP-csoportok számlájára kerül, egyenlő arányban osztódik ezek között.

(7) Amikor egy SZEP-csoport felszámolódik, a számláján levő pénzt a párt számlájára utalják.

(8) A párt hivatalos weboldalán, jól látható helyen kell feltüntetni a bevételek és kiadások aktuális állását, mind a párt mint egész, mind pedig a SZEP-csoportok szintjén.
(9) Adományokat kizárólag a 2006/334-es törvény módosított változata 6. cikkelye 1–8. bekezdésében előírtak alapján lehet elfogadni. Tilos mindenféle olyan anyagi javaknak vagy pénzadományoknak a közvetett vagy közvetlen módon való elfogadása vagy ingyenes szolgáltatások igénybe vétele, amelyek nyilvánvaló módon valamilyen gazdasági előny szerzését szolgálnák, vagy amelyek nem felelnek meg a (8)-as bekezdésben előírtaknak.
(10) Csak a 2006/334-es törvény módosított változata 8-as cikkelyében előírtak betartásával lehet adományként elfogadni ingatlanokat vagy ingatlanvásárlására szánt pénzösszeget.
(11) A párt tevékenységéből származó jövedelmek a következők:
a)Politikai propagandával és politikai kultúrával kapcsolatos saját kiadványok és egyéb anyagok szerkesztése, összeállítása és terjesztése;
b)jegyek, részvételi díjak és hasonlók árusítása kulturális vagy sport-rendezvényeken, illetve politikai, gazdasági vagy szociális tematikájú szemináriumokon, megbeszéléseken;
c)a párt jeleivel ellátott nyomtatott anyag árusítása;
d)a párt tagjai által nyújtott szolgáltatások a b) pontnál feltüntetett események megszervezése céljából;
e)a pártvagyon részét képező helyiségek bérbe adása konferenciák vagy szociális-művelődési rendezvények szervezésére, illetve SZEP-irodák kialakítására;
f) a pártvagyon telkeinek és épületeinek elidegenítése, legkorábban 10 évvel a pártvagyonba való bejegyzést követően, kivéve a feloszlatás alatt álló politikai pártokat. A 10 éves határidőre vonatkozó kitétel nem érvényes az örökölt ingatlan javak esetében;
g)a pártvagyonhoz tartozó ingó javak elidegenítése, amennyiben nem kapcsolódnak valamilyen termelési, kereskedelmi tevékenységhez vagy szolgáltatáshoz;
h)A 26. cikkely (1)-(3) bekezdésében előírtaknak megfelelően kapott helyiségek albérletbe adása a SZEP-irodák kialakítása céljából úgy, hogy az albérleti szerződésbe foglalt bérleti díj összege ne haladja meg a helyi hatóságokkal kötött bérleti szerződésbe foglalt havi bérleti díj összegét. Az albérletbe adott helyiség fenntartási költségei a SZEP-irodára hárulnak, a szerződésbe foglaltakank megfelelően;
i) párttagsági könyvek/igazolványok kibocsátása;
j) banki kamatokból származó jövedelmek.

(12) A SZEP vagyonát azoknak az ingó és ingatlan javaknak az összessége képezi, amelyek a tulajdonában vannak, vagy amelyekre a törvényes előírások betartásával tett szert, és amelyek szükségesek tevékenysége folytatásához.

(13) A választási kampányok időszakára a Végrehajtó Bizottság – a törvényi előírásoknak megfelelően – kinevez egy pénzügyi megbízottat.

(14) A pénzügyi megbízott felel majd a törvényi előírásoknak megfelelően a választási kampányok finanszírozásáról, jelentéseket mutatva be a Számvevőszéknek, illetve értesítéseket a SZEP Végrehajtó Bizottságának.
(15) Legkésőbb a választási kampány kezdete előtt a SZEP bankszámlát nyit pénzügyi megbízottja révén a csoportok és a SZEP szintjén egyaránt, hogy a 2006/334-es számú törvény módosított változata 28-33-as cikkelyei előírásainak betartásával megszerezze a kampányköltségek fedezéséhez szükséges alapokat.

VI. fejezet: Fegyelmi büntetések

19. cikkely

Azok a SZEP-tagok, akik nem tartják be az Etikai Kódexben, az alapszabályban vagy a párt politikai programjában előírtakat, vagy az alakulat által hozott bárminemű határozatot, vétségük súlyának függvényében a következő szankciókban részesülhetnek:

(a) figyelmeztetés;
(b) a párton belüli bizonyos jogok és kiváltságok meghatározott időre való felfüggesztése, beleértve a tisztségből való felfüggesztést is;
(c) a párttagsági minőség meghatározott időre való felfüggesztése előzetes letartóztatásba helyezés esetén;
(d) a párton belül elfoglalt tisztségekből való leváltás;
(e) a politikai támogatás megvonása a párt segítségével megszerzett tisztség esetén;
(f) a pártból való kizárás.
(2) A fegyelmi büntetésekkel kapcsolatos eljárásokat a SZEP Etikai Kódexe rögzíti. Ezek biztosítják a felek számára a vélemény kinyilvánításához és a védekezéshez való jogot, és a fegyelmi vétség súlyával arányos büntetéseket írnak elő.
VII. fejezet: A SZEP átalakulása és működésének megszűnése

Art. 20 A SZEP átalakulása fúzió, beolvadás, összeolvadás, illetve teljes vagy részleges szétválás révén lehetséges.

Art. 21 (1) A SZEP egy vagy több párttal is fúzióra léphet.

(2) A törvényes keretek között megvalósított fúzió az erről szóló megállapodás jóváhagyásával jön létre. A megállapodást a SZEP Állandó Közgyűlésének, illetve a többi párt döntéshozó szerveinek egyaránt jóvá kell hagyniuk, egy közös gyűlés keretében.

(3) A fúzióról szóló megállapodásban külön is rögzíteni kell a fúzióra lépő pártok pénzösszegei, javai és szerződései átutalásának módját, illetve a garanciavállalást a fúzióra lépő párt tagjaként letöltött idő továbbviteléről.

(4) A fúzióról szóló megállapodásban rögzíteni kell a fúzió típusát is.

(5) A beolvadás révén történő fúzió esetén rögzíteni kell az alakulat teljes nevét, rövidített nevét, állandó és választási jelét, politikai programját, illetve azt is, hogy melyik párt tartja meg jogi személyiségét, átvéve a beolvadó pártok jogait és kötelezettségeit, illetve begyűjtött támogatásait.

(6) Az összeolvadás révén való fúzió esetén a megállapodásban rögzíteni kell az új azonosító elemeket:
az új párt teljes neve, rövidített neve, állandó jele, választási jele és politikai programja, függetlenül attól, hogy ezek újak vagy a fúzióra lépett pártok valamelyikétől származnak.

Art. 22 (1) Az Állandó Közgyűlés határozatban dönthet a SZEP teljes vagy részleges szétválásáról.

(2) Teljes szétválás esetén a pártvagyon eloszlik két vagy több létező vagy ekként létesülő párt között.

(3) Részleges szétválás esetén a pártvagyon egy része átkerül egy vagy több már létező vagy ekként létesülő új párthoz.

Art. 23 A SZEP működése megszűnik, ha:
a. feloszlatja magát az Állandó Közgyűlés által hozott határozat alapján, amelyet a tagok legkevesebb kétharmada megszavazott;
b. feloszlatják az Alkotmánybíróság vagy a Bukaresti Bíróság ítélete alapján;
c. átszervezik, a törvény értelmében.

VIII. fejezet: Átmeneti és záró rendelkezések

Art. 24 (1) Amíg a SZEP megszerzi a jogi személyiséget, a SZEP elnökét a SZEP Alapító Csoportjának tagjaiból álló Állandó Közgyűlés választja meg. Ez esetben nincs szükség arra, hogy a Demokratikus Garanciákért Bizottság érvényessé nyilvánítsa a SZEP-elnök-választás eredményét.

(2) A jogi személyiség megszerzéséig a Végrehajtó Bizottság és a Demokratikus Garanciákért Bizottság nélkül is működhet a SZEP.

(3) A jogi személyiség megszerzésétől számított legtöbb egy éven belül meg kell alakítani a SZEP jelen Alapszabálya által előírt vezető és ellenőrző szerveket.

(4) A jogi személyiség megszerzésétől számított legtöbb egy éven belül meg kell szervezni a SZEP elnökének megválasztását célzó szavazást, a jelen Alapszabályban előírtaknak megfelelően.